สนง.อัยการสูงสุด
FF ฟรี แนวข้อสอบ สนง.อัยการสูงสุด นิติกร สนง.อัยการสูงสุด นิติกร ปี 2560 ชุดที่2
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
EE ฟรี แนวข้อสอบ  สนง.อัยการสูงสุด นิติกร สนง.อัยการสูงสุด นิติกร ปี 2560 ชุดที่ 2  
 
16. เมือผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้ใดสามารถดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้บ้าง
ก. ผู้บุพการี
ข. ผู้สืบสันดาน
ค. สามีหรือภริยา
ง. ถูกทุกข้อ
 
17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้
ข. คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้
ค. คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้
ง. ข้อ ก. และ ข.
 
18. คดีอาญาเลิกกันในกรณีใดบ้าง
ก. ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา
ข. ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกล่าวความผิดลหุโทษเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว
ค. คดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
 
19. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปในกรณีใดบ้าง
ก. โดยความตายของผู้กระทำผิด
ข. ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. เมื่อคดีเลิกกัน
ง. ถูกทุกข้อ
 
20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คดีเรื่องใดถึงแม้ว่าได้ฟ้องในทางอาญาแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องในทางแพ่งอีก
ข. ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา
ค. เมื่อศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สินแต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เมื่อใดปรากฏตัวเจ้าของแล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่เจ้าของไป
ง. ถูกทุกข้อ
 
21. ข้อใดเป็นเหตุที่จะออกหมายจับได้
ก. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี
ข. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี
ค. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
ง. ข้อ ก. หรือ ข. เท่านั้น
 
22. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลได้ในกรณีใดบ้าง
ก. เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า
ข. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
ค. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
ง. ถูกทุกข้อ
 
23. การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ยกเว้นข้อใด
ก. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
ข. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้
ค. การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ง. ถูกทุกข้อ
 
24. หลักประกันที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราวมีกี่ชนิด
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5
 
25. พนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีใดได้บ้าง
ก. เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ
ข. เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน
ค. เมื่อมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าเขาคือใคร หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในคำกล่าวโทษหรือบันทึกคำกล่าวโทษ
ง. ข้อ ข. หรือ ค.
 
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบสวนสามัญ
ก. ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า
ข. จะทำการสอบสวนในที่ใดเวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร
ค. จะทำการสอบสวนโดยผู้ต้องหาไม่อยู่ด้วยก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
 
27. คดีที่มีอัตราโทษอย่างไร ที่กฎหมายกำหนดว่า “ก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงาน
สอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้”
ก. คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ข. คดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ค. ข้อ ก. หรือ ข.
ง. ถูกทุกข้อ
 
28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้
ข. ในการถามคำให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อน ว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
ค. ในการถามคำให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อน ว่าผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้
ง. ถูกทุกข้อ
 
29. ในคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเท่าใดห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหา
ข้อเท็จจริง
ก. จำคุกไม่เกินสามปี
ข. จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
ค. จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
30. การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนดเวลาใด
ก. หนึ่งเดือน
ข. สามเดือน
ค. หกเดือน
ง. หนึ่งปี
 
16. ตอบ ง. (ม.29) 
17. ตอบ ง. (ม.30 - 31) 
18. ตอบ ง. (ม.37)
19. ตอบ ง. (ม.39(1) – (4)) 
20. ตอบ ง. (ม.45,46,48) 
21. ตอบ ง. (ม.66(1) – (3))
22. ตอบ ง. (ม.78(1) – (4)) 
23. ตอบ ง. (ม.) 
24. ตอบ ข. (ม.114)
25. ตอบ ง. (ม.) 
26. ตอบ ง. (ม.130) 
27. ตอบ ค. (ม.134/1)
28. ตอบ ง. (ม.134/4) 
29. ตอบ ค. (ม.195 ทวิ) 
30. ตอบ ก. (ม.198)
 

 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว E-BOOK สนง.อัยการสูงสุด <CLICK>

 

ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ สนง.อัยการสูงสุด ปี 60
 
 
  ทัhttp://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/ 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved