สนง.อัยการสูงสุด
EE ฟรี แนวข้อสอบ สนง.อัยการสูงสุด นิติกร สนง.อัยการสูงสุด นิติกร ปี 2560
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
EE ฟรี แนวข้อสอบ  สนง.อัยการสูงสุด นิติกร สนง.อัยการสูงสุด นิติกร ปี 2560  
 
 
1. “...........” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐาน
หนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้
ก. ผู้ต้องหา
ข. จำเลย
ค. ผู้เสียหาย
ง. พนักงานอัยการ
 
2. “..........” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น
จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการ
กล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ
ก. คำร้องทุกข์
ข. คำกล่าวโทษ
ค. หมายอาญา
ง. การสืบสวน
 
3. “..........” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
ก. คำร้องทุกข์
ข. คำกล่าวโทษ
ค. การสอบสวน
ง. การสืบสวน
 
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สาธารณสถานดั่งบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา
ข. “โจทก์” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
ค. “คู่ความ” หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจำเลยอีกฝ่ายหนึ่ง
ง. “ถ้อยคำสำนวน” หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น
 
5. บุคคลตามข้อใดมิได้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
ก. พัศดี
ข. นายก อบต.
ค. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ง. พนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 
6. บุคคลตามข้อใดเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ก. หัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ข. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ค. หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ง. ข้อ ก. และ ค.
 
7. ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิอย่างไรบ้าง
ก. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นเฉพาะตัว
ข. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ค. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
ง. ถูกทุกข้อ
 
8. เมื่อได้มีการยื่นฟ้องแล้ว จำเลยมีสิทธิอย่างไรบ้าง
ก. ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
ข. แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ค. ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ง. ถูกทุกข้อ
 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา
ก. การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย
ข. ถ้ามีความจำเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาต่างประทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล
ค. กรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงาน
สอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า
ง. ถูกทุกข้อ
 
10. บุคคลใดมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้
ก. พนักงานฝ่ายปกครอง
ข. กำนัน
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
11. ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ผู้ใดมีอำนาจสอบสวนความผิด
อาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่
หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตน
ก. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ค. ปลัดอำเภอ
ง. ข้อ ก. และ ข.
 
12. ในกรณีเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่หรือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทาง หรือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะ
ผู้เสียหายกำลังเดินทางให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวน
ก. ท้องที่ที่เริ่มกระทำความผิด
ข. ท้องที่ที่กระทำความผิดครั้งสุดท้าย
ค. ท้องที่ที่พบตัวผู้กระทำความผิด
ง. ท้องที่ที่ผู้กระทำความผิดมีภูมิลำเนาอยู่
 
13. ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้ผู้ใดเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ก. อัยการสูงสุด
ข. พนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมาย
ค. พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
14. ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด
ก. ข้าหลวงประจำจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ข. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง. อัยการสูงสุดหรือผู้ทำการแทน
 
15. บุคคลใดมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้บ้าง
ก. พนักงานอัยการ
ข. ผู้เสียหาย
ค. พนักงานสอบสวน
ง. ข้อ ก. และ ข.
 
1. ตอบ ค. (ม. 2(4)) 
2. ตอบ ก. (ม.2(7)) 
3. ตอบ ง. (ม.2(10))
4. ตอบ ก.(ม.2(13)) 
5. ตอบ ค. (ม.2(17)) 
6. ตอบ ง. (ม.2(16))
7. ตอบ ง. (ม.7/1) 
8. ตอบ ง. (ม.) 
9. ตอบ ง. (ม.)
10. ตอบ ง. (ม.2(10)) 
11. ตอบ ง. (ม.) 
12. ตอบ ง.(ม. )
13. ตอบ ง. (ม.20) 
14. ตอบ ก. (ม.21) 
15. ตอบ ง. (ม.20) 
 

 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว E-BOOK สนง.อัยการสูงสุด <CLICK>

 

ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ สนง.อัยการสูงสุด ปี 60
 
 
  ทัhttp://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6947/ 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved