กระทรวงสาธารณสุข
DD ฟรี ข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินบัญชี นักงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ชุดที่2
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
DD ฟรี ข้อสอบนักงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ชุดที่2 
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสำคัญ
(1) เป็นงานหลักของธุรกิจ
(2) ทำให้หาพัสดุมาใช้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ
(3) เป็นปัจจัยในการบริหารธุรกิจ
(4) ช่วยให้การบริหารประสบความสำเร็จ
(5) ทำให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด
 
ตอบ 4 การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องสำคัญและมีความหมายต่อธุรกิจมาก เพราะจะมีผล
ต่อความอยู่รอดหรือกำไรของธุรกิจ โดยพัสดุถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การบริหารธุรกิจประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งปัจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material),
และการบริหาร (Management)
 
2. ท่านสามารถลดต้นทุนการผลิตทางด้านพัสดุได้อย่างไร
(1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าเก็บรักษา
(2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี และซื้อสินค้าที่ดีราคาถูก
(3) คำนวณความต้องการได้ถูกต้องตามความต้องการ
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
ตอบ 5 การบริหารงานพัสดุมีบทบาทต่อผลการดำเนินงานทั้งต่อธุรกิจเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารงาน จึงควรให้ความสนใจงานด้านการพัสดุนับตั้งแต่การประมาณความต้องการ
การจัดหาจัดซื้อ การบริหารงาน คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนส่ง การบำรุงรักษา
ตลอดจนการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ซึ่งการ บริหารงานพัสดุที่ดีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลจะทำให้สามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้
 
3. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ
(1) ได้แหล่งผู้ขายที่ดี มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
(3) ซื้อพัสดุได้ในราคาถูก คุณภาพดี (4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 
ตอบ 4 กลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้
1. ซื้อพัสดุได้ในราคาที่ถูกต้องสมคุณภาพ
2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง
3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่ำ
4. มีพัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง
5. พัสดุมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
6. ได้แหล่งผู้ขายที่ดี
7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานที่เหมาะสม
8. มีระบบการเก็บบันทึกที่ดี
9. มีการกำหนดมาตรฐานของพัสดุ
10. กำหนดให้มีการพยากรณ์ล่วงหน้า
 
4. ทำอย่างไรการลงทุนในธุรกิจจะได้ประโยชน์สูงสุด
(1) มีการสนับสนุนทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง (2) มีระบบการบันทึกที่ดี
(3) ต้นในสินค้าต่ำด้วยการซื้ออย่างประหยัด
(4) การเพิ่มผลผลิตและกำไรส่วนเกิน
(5) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่ำ
 
ตอบ 4 การลงทุนทางธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสูด สามารถทำได้ 2 ทาง คือ
1. การเพิ่มกำไรส่วนเกินสำหรับแต่ละหน่วยผลิต
2. การเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม
5.เพราะอะไรจึงกระจายอำนาจในการสั่งซื้อ
(1) ทำให้เกิดความสะดวก และสามารถเลือกผู้ขายได้อย่างประสิทธิภาพ
(2) ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
(3) ทำให้การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดหากับผู้ใช้เป็นไปได้สะดวก
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
ตอบ 5 เหตุผลของการกระจายอำนาจในการจัดซื้อ มีดังนี้
 
1. ทำให้การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดหากับผู้ใช้เป็นไปได้สะดวก
2. ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน
3. สามารถเลือกผู้ขายได้อย่างประสิทธิภาพ
4. ถูกต้องตามหลักการมอบอำนาจหน้าที่
 
6.หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลในการประมาณความต้องการ
(1) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานพัสดุ
(2) หน่ายงานที่ทำหน้าที่เก็บรักษาพัสดุ
(3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
(4) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมบัญชี
(5) ทุกหน่วยงานที่กล่าวมาแล้ว
 
ตอบ 5 การประมาณความต้องการสามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลดังนี้
1. สถิติการขอเบิกพัสดุจากหน่วยใช้เป็นการรวบรวมความต้องการที่หน่วยงานต่างๆขอเบิก
2. สถิติการจ่ายพัสดุ เป็นการรวบรวมตัวเลขที่คลังพัสดุได้จ่ายให้กับหน่วยใช้
3. สถิติการใช้สิ้นเปลืองเป็นการรวบรวมตัวเลขที่ใช้จริงของหน่วยงานต่างๆ
 
7. การจะประมาณความต้องการได้ถูกต้องและจัดส่งได้ทันเวลาเราจำเป็นต้องทราบเรื่องใดบ้าง
(1) วงจรงบประมาณและวัตถุประสงค์ของงาน
(2) จำนวนพัสดุที่อยู่ระหว่างขนส่งและวันส่งถึง
(3) ความต้องการคงที่และความต้องการไม่คงที่ 
(4) โครงการที่จะดำเนินการ
(5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 4
 
ตอบ 3 การที่จะช่วยให้การประมาณความต้องการได้ถูกต้องนั้น จำเป็นที่จะต้องกำหนด
ลักษณะของความต้องการเพื่อให้ทราบก่อนว่าพัสดุนั้นต้องใช้อยู่เป็นประจำซึ่งมีความต้องการคงที่
หรือใช้เป็นครั้งคราวซึ่งมีความต้องการไม่คงที่
 
8.ข้อใดเป็นข้อที่ถูกที่สุดในการประมาณความต้องการ
(1) พัสดุมูลค่าต่ำ มีจำนวนรายการน้อยต้องให้ความสนใจน้อย
(2) พัสดุมูลค่าสูง มีจำนวนรายการมากต้องให้ความสนใจมาก
(3) พัสดุมูลค่าสูง มีจำนวนรายการน้อยต้องให้ความสนใจมาก
(4) พัสดุมูลค่าปานกลาง มีจำนวนรายการมากที่สุดต้องให้ความสนใจมาก 
(5)ผิดทุกข้อ
 
ตอบ 5 การประมาณการความต้องการเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหารงานพัสดุ ซึ่งจะ
เน้นที่แผนระยะสั้น คือโครงการระยะ 1 ปี โดยโครงการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่
โครงการที่ดำเนินการแล้ว หรือโครงการต่อเนื่อง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับการประมาณ
ความต้องการเสมอ
 
9. ธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาแล้วควรคำนวณความต้องการอะไรเป็นอันดับแรก
(1) ความต้องการเริ่มแรก 
(2) ความต้องการทดแทน
(3) ความต้องการพิเศษ
 (4) ความต้องการสำรอง
(5) ความต้องการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา
 
ตอบ 2 ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมมาแล้วควรคำนวณความต้องการทดแทนเป็นอันดับแรก ซึ่ง
เป็นความต้องการพัสดุเพื่อนำมาทดแทนพัสดุที่เคยมีอยู่ แต่อาจใช้หมดไปหรือเกิดการชำรุด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน จึงต้องมีการจัดหาพัสดุเพื่อทดแทนเมื่อถึงเวลาอันควร
 
10.พัสดุที่ต้องใช้ในโครงการสัมมนาจัดว่าเป็นความต้องการด้านใด
(1) ความต้องการเริ่มแรก 
(2) ความต้องการทดแทน
(3) ความต้องการพิเศษ 
(4) ความต้องการสำรอง
(5) ความต้องการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา
 
ตอบ 3 พัสดุที่ใช้ในโครงการสัมมนาจัดว่าเป็นความต้องการพิเศษ อันเป็นความต้องการ
พัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการพิเศษ เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและจะหมดไปเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ และถ้ามีพัสดุเหลือใช้จะต้องส่งคืนหรือจำหน่ายต่อไป
 
11.สำหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่มีความต้องการอะไรเป็นอันดับแรก
(1) ความต้องการเริ่มแรก
(2) ความต้องการทดแทน
(3) ความต้องการพิเศษ 
(4) ความต้องการสำรอง
(5) ความต้องการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา
 
ตอบ 1 ความต้องการเบื้องต้นหรือความต้องการเริ่มแรก เป็นความต้องการพัสดุที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มโครงการ หรือมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้พัสดุต่างๆ ซึ่งไม่เคยมี หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านมาตรฐานพัสดุ จึงจำเป็นต้องมีพัสดุซึ่งตรงกับมาตรฐานที่เปลี่ยนไป
 
12.ระหว่างที่เรารอสินค้าที่สั่งไว้เพื่อไม่ให้สินค้าขาดมือเราต้องกำหนดความต้องการด้านใด
(1) ความต้องการเริ่มแรก 
(2) ความต้องการทดแทน
(3) ความต้องการพิเศษ 
(4) ความต้องการสำรอง
(5) ความต้องการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา
 
ตอบ 5 ความต้องการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา เป็นความต้องการพัสดุในช่วง
ระยะเวลาที่รอคอยการจัดหาเพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุไว้ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 
13.ทำไมจึงต้องกำหนดลักษณะของความต้องการ
(1) เพราะเป็นหลักเกณฑ์ของการจัดหา
(2) เพราะทำให้ไม่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(3) เพราะทำให้ทราบว่าเป็นความต้องการประจำหรือไม่ประจำ
(4) เพราะช่วยให้ประมาณความต้องการได้ถูกต้อง
(5) เพราะทำให้เจ้าหน้าที่จัดหามีความเข้าใจที่ถูกต้อง และจัดหาได้ตามที่ต้องการ
ตอบ 4
 
14.ในการเตรียมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
(1) กรรมวิธีการผลิตที่ประหยัด
 (2) ต้นทุนของวัตถุดิบ
(3) สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ง่าย 
(4) การยอมรับของผู้บริโภค
(5) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ 5 ในการเตรียมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การออกแบบ ด้านหน้าที่การใช้งานของพัสดุ
2. การยอมรับของผู้บริโภค
3. กรรมวิธีการผลิตที่ประหยัด
4. การจัดหาทำได้ง่าย โดยพิจารณาถึงความสามารถของผู้ขายในการจัดหาวัตถุดิบ
รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบ
 
15.ข้อใดคือหลักการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี
(1) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน มีความพอเพียงและความยืดหยุ่น ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ
(2) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ง่าย และสะดวกในการปฏิบัติ
(3) เป็นที่นิยมและรู้จักทั่วไปในท้องตลาด ทนทาน ราคาไม่แพงนัก
(4) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน มีมาตรฐานเดียวกันกับของที่เคยมีอยู่
(5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 4
 
ตอบ 5 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ดี มีหลักการดังนี้คือ ต้องกำหนดให้ชัดเจนแน่นอน
สมบูรณ์ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ง่าย สะดวกในการปฏิบัติงานและควร
กำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้าทั่วไปในท้องตลาด
 
 

 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว E-BOOK กระทรวงสาธารณสุข <CLICK>

 

ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กระทรวงสาธารณสุข ปี 60
 
 
  ทัข้อสอบสำนักงบประมาณแนวข้อสอบสำนักงบประมาณ คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณข้อสอบสำนักงบประมาณ 2557 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 17 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

สรุปข้อสอบ 700 ข้อ พัฒนาชุมชน ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี 60 (TD)
TD271

ราคาปกติ 235 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 223 บาท
สรุปข้อสอบ 700 ข้อ พัฒนาชุมชน ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)  ปี 60 (NVT)
NVT817

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมส่งเสริมการเกษตร) ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved