สนง.การตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.)
PF แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

PF แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560

1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545
ค. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547
ง. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550
 
ตอบ ก. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2539
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ
ใคร
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐสภา
ค. รัฐมนตรี 
ง. ประธานศาลฎีกา
 
ตอบ ข. รัฐสภา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา
 
3.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้
ก. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2)
 
4.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้แก่ผู้ใด
ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ข. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(6) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(7) การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทาง
ยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ
(8) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 4)
 
5.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ประธานศาลฎีกา 
ง. ประธานศาลยุติธรรม
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6)
 
6.ผู้มีอำนาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ในฉบับนี้คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ประธานศาลฎีกา 
ง. ประธานศาลยุติธรรม
 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6)
 
7.ผู้ใดมิใช่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ
มาตรา 7)
 
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. คราวละสองปี 
ข. คราวละสามปี
ค. คราวละสี่ปี 
ง. คราวละห้าปี
 
ตอบ ข. คราวละสามปี
ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 8)
 
9.หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา
10)
 
10.ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.นี้ ต้องนำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง 
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง 
ง. 4 ครั้ง
 
ตอบ ก. 1 ครั้ง
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 11)
 
11.ผู้ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใด
ก. เป็นคู่กรณีเอง 
ข. เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี
ค. เป็นญาติของคู่กรณี 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(1) เป็นคู่กรณีเอง
(2) เป็นคู่หมั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสอง
ชั้น
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ
คู่กรณี
(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 13)
 
12.ที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของ
กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่
 
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้
กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับให้เป็นที่สุด (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 15)
 
13.ในกรณีที่มีการยื่นคำขอหลายคำขอนั้นมีข้อความทำนองเดียวกัน สามารถที่จะระบุบุคคลใด
เป็นตัวแทนร่วมได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องมีผู้ลงชื่อร่วมเกินกว่ากี่คน
ก. เกินสามสิบคน 
ข. เกินห้าสิบคน
ค. เกินห้าร้อยคน 
ง. เกินหนึ่งพันคน
ตอบ ข. เกินห้าสิบคน
ในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำ
ขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็น
ตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 25)
 
14.คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้ภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 30 วัน ข. 60 วัน
ค. 90 วัน ง. 120 วัน
 
ตอบ ค. 90 วัน
คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่
ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และ
กำหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธี
ปฏิบัติฯ มาตรา 48)
 
15.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย ซึ่ง
ต้องรอค่าทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอน
ก. 30 วัน 
ข. 60 วัน
ค. 120 วัน 
ง. 180 วัน
 
ตอบ ง. 180 วัน
คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 51 อาจถูกเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้
และให้นำความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้อง
ร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.วิธี
ปฏิบัติฯ มาตรา 52)

 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ 
 
 
 

 

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved