กรมประมง
DD ฟรี ข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประมง กรมประมง ปี 2560
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
BB ฟรี ข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประมง กรมประมง ปี 2560 
 
 
1.ประเภทของบรรดาที่จับสัตว์น้ำมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท 
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท 
ง. 5 ประเภท
 
ตอบ ค. 4 ประเภท
บรรดาที่จับสัตว์น้ำทั้งปวงให้กำหนดเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ที่รักษาพืชพันธุ์
(2) ที่ว่าประมูล
(3) ที่อนุญาต
(4) ที่สาธารณประโยชน์
 
2. อายุอาชญาบัตรสำหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้น เริ่มเมื่อใด
ก. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ข. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน
ค. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ง. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน
 
ตอบ ก. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
กำหนดอายุอาชญาบัตรสำหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้น ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
 
3. ข้อใดหมายถึง ผู้ควบคุมเรือ
ก. นายเรือ 
ข. นายสรั่ง
ค. นายท้าย 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือบุคคลอื่นใด
ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้นำร่อง
หน้า 194
 
4. เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจวหรือพาย หมายถึงเรือชนิดใด
ก. เรือกำปั่น 
ข.เรือกำปั่นไฟ
ค. เรือกำปั่นยนต์ 
ง. เรือเดินทะเล
 
ตอบ ก. เรือกำปั่น
“เรือกำปั่น” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง
แจวหรือพาย
“เรือกำปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วย
หรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือกำปั่นยนต์ด้วย
“เรือกำปั่นยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้กำลังอื่น
ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะสำหรับใช้ในทะเล ตาม
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ
 
5. เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย หมายความถึงเรือใด
ก. เรือโป๊ะ 
ข. เรือเป็ดทะเล
ค. เรือลำเลียง 
ง. เรือสำเภา
 
ตอบ ง. เรือสำเภา
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่อง
เสาเพลาใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบ
ในเวลาเดินทะเล และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลำแม่น้ำ และให้หมายความรวม
ตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเท้งฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย
“เรือสำเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือลำเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้สำหรับลำเลียง หรือขนถ่ายสินค้า
จากเรือกำปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือกำปั่น
 
6. คนที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ หมายความถึงข้อใด
ก. นายเรือ 
ข. คนประจำเรือ
ค. ลูกเรือ 
ง. เมืองท่า
 
ตอบ ข. คนประจำเรือ
“เมืองท่า” หมายความว่า ทำเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือกำปั่น หรือเรืออื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้นำร่อง
“คนประจำเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ
“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจำเรือนอกจากนายเรือ
 
7. ข้อปฏิบัติที่เรือกำปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศกำหนด เมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย ต้องปฏิบัติ
อย่างไร
ก. แจ้งต่อเจ้าท่า
ข. ชักธงสำหรับเรือนั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ
ค. ติดตั้งและเปิดใช้โคมไฟตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เรือกำปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศกำหนดลำใด เมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย นายเรือต้อง
ปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งต่อเจ้าท่า
(2) ชักธงสำหรับเรือนั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ
(3) ติดตั้งและเปิดใช้โคมไฟตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
การปฏิบัติตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศ
กำหนด
 
8. เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่กี่ตันกรอสส์ขึ้นไป เมื่อเข้ามาในเขต
ท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อเจ้าท่าตามแบบพิมพ์ของกรมการ
ขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ก. สามสิบตันกรอสส์ขึ้นไป 
ข. สี่สิบตันกรอสส์ขึ้นไป
ค. ห้าสิบตันกรอสส์ขึ้นไป 
ง. หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป
ตอบ ง. หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป
เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป และเรือ
กำปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึง
ต่อเจ้าท่าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่
เวลาที่จอดเรือเรียบร้อย
 
9. เรือกำปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาต่อ
เจ้าท่าภายในกี่ชั่วโมง
ก. หกชั่วโมง 
ข. ภายในวันที่ถึงท่า
ค. ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ง. สี่สิบแปดชั่วโมง
ตอบ ค. ยี่สิบสี่ชั่วโมง
เรือกำปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้กำหนดเป็นเขตท่าเรือ
นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อเจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือเข้ามาหรือ
ก่อนเรือออกไป และต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าท่า
 
10.ห้ามมิให้เรือกำปั่นลำใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบฝั่งนั้น ทอดสมอลงไปใน
แม่น้ำห่างจากหัวเรือเกินกว่ากี่เมตร
ก. สิบเมตร 
ข. ยี่สิบเมตร
ค. สามสิบเมตร 
ง. สี่สิบเมตร
 
ตอบ ค. สามสิบเมตร
ห้ามมิให้เรือกำปั่นลำใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบฝั่งนั้น ทอดสมอลงไป
ในแม่น้ำห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร
11. เรือกำปั่นลำใดที่เทียบท่าเรือ หรือท่าสินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในลำแม่น้ำก็ให้ชักธง
อักษรใด
ก. สัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด)
ข. สัญญาณอักษร “A.B.Z.” (เอ บี แซด)
ค. สัญญาณอักษร “C.A.Z.” (ซี เอ แซด)
ง. สัญญาณอักษร “B.C.Z.” (บี ซี แซด)
ตอบ ก. สัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด)
เรือกำปั่นลำใดต้องการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือกำปั่นลำใดที่เทียบท่าเรือ หรือท่า
สินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในลำแม่น้ำก็ให้ชักธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด) ตาม
แบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสำหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึ้นไปบนเรือลำนั้น
และชี้ให้ทอดจอด
 
12.เรือกำปั่นลำใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษรใด
ก. “M.T.” (เอ็ม ที) 
ข. “S.T.” (เอส ที)
ค. “R.T.” (อาร์ ที) 
ง. “T..” (ที เอส)
 
ตอบ ข. “S.T.” (เอส ที)
เรือกำปั่นลำใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “S.T.” (เอส
ที) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสำหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุสำคัญขัดขืนต่อการ
บังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” (อาร์ เอกซ์)
13. ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่ากี่ต้น
ก. สองต้น 
ข. สามต้น
ค. สี่ต้น 
ง. หกต้น
 
ตอบ ค. สี่ต้น
ในคลองห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าสี่ต้นและที่ผูกติดต่อกันยาวเกินกว่า
สองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผนั้นไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร และกว้างเกินกว่าที่พอจะให้แพนั้น
เดินในคลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ
14. ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย หรือทำลายหลักเขตควบคุมทางน้ำ ต้องระวางโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ข. จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีมีอำนาจปักหลักเขตควบคุมทางน้ำตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย หรือทำลายหลักเขตควบคุมทางน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
15.ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ห้าม
มิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาใดเป็นอันขาด
ก. ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่ง 
ข. ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่ง
ค. ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่ง 
ง. ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่ง
 
ตอบ ค. ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่ง
ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงเวลาย่ำรุ่งเป็น
อันขาด
 

 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว E-BOOK กรมประมง <CLICK>

 

ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมประมง ปี 60
 
 
  ทัhttp://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6871/http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6871/  
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved