สำนักงบประมาณ
BB ฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ ข้อสอบสำนักงบประมาณ คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ ปี 2560
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
BB ฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ ข้อสอบสำนักงบประมาณ คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ ปี 2560 
 

11. การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

ก. รัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง

ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ง. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

12. การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

ก. อธิบดีกรมธนารักษ์

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง

ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ง. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

13. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะสั้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก โดยมีอายุนับแต่วันที่ออกไม่เกินสิบสองเดือน หมายถึง

ก. ตราสารหนี้                                       ข. ตั๋วเงินคลัง

ค. ตั๋วสัญญาใช้เงิน                               ง. พันธบัตร

 

14. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะยาวที่มีอายุนับแต่วันที่ออกตั้งแต่สิบสองเดือนขึ้นไป หมายถึง

ก. ตราสารหนี้                                       ข. ตั๋วเงินคลัง

ค. ตั๋วสัญญาใช้เงิน                               ง. พันธบัตร

 

15. รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเป็นหุ้นส่วนอยู่นั้น จะต้องมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าเท่าใด

          ก. ร้อยละ 49                                        ข. ร้อยละ 50

          ค. ร้อยละ 51                                        ง. ร้อยละ 52

 

16. ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

          ก. ร้อยละห้า                                         ข. ร้อยละสิบ

          ค. ร้อยละสิบห้า                                     ง. ร้อยละยี่สิบ

 

17. ผู้รักษาการใน พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ คือ

ก. นายกรัฐมนตรี                                        ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        ง. อธิบดีสำนักงบประมาณ

 

18. หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามรัฐบาลไทย

          ก. กระทรวงพาณิชย์                               ข. กระทรวงการคลัง

          ค. กรมบัญชีกลาง                                  ง. สำนักงบประมาณ

 

19.ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ให้กระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วันนับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้

          ก. เจ็ดวัน                                             ข. สิบห้าวัน

          ค. สามสิบวัน                                        ง. หกสิบวัน

 

20. กระทรวงการคลังต้องสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนใด

ก. เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม

ข. เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน

ค. ถูกทั้ง 2 ข้อ

ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว E-BOOK สำนักงบประมาณ <CLICK>

 

ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ สำนักงบประมาณ ปี 60
 
 
  ทัข้อสอบสำนักงบประมาณแนวข้อสอบสำนักงบประมาณ คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณข้อสอบสำนักงบประมาณ 2557 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบสำนักงบประมาณ,แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ,สอบสำนักงบประมาณ,คู่มือเตรียมสอบสำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ,ข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved