กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
DD แจกฟรี แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักทรัพยาบคุคล นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน นักวิชาการพัสดุ ธุรการ พัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
DD แจกฟรี แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักทรัพยาบคุคล นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน นักวิชาการพัสดุ ธุรการ พัฒนาชุมชน
 
1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับแก้ไขฉบับใด พ.ศ.ใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547 
ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
 ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 
ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 
2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่ประกาศใช้ ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2
 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง, ส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
ค. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
ง. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนนครบาล
 
ตอบ ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือ ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 
4.ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
ก. คุณภาพและปริมาณงาน
ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล
 
ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น
ๆ ไว้ด้วย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5)
 
5.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นี้
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดกระทรวง
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 6)6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง , ทบวง , กรม
ง. จังหวัด, อำเภอ
ตอบ ก. สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือ
ไม่สังกัดสำนักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7)
 
7.สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหน่วยงานใด
ก. กระทรวง 
ข. ทบวง
ค. กรม 
ง. หน่วยงานอิสระ
ตอบ ก. กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 7 วรรค 2)
 
8.การบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีฐานะเป็นอย่างไร
ก. นิติรัฐ 
ข. นิติบุคคล
ค. รัฐวิสาหกิจ 
ง. หน่วยงานอิสระ
 
ตอบ ข. นิติบุคคล
การบริหารราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)
 
9.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แก่ข้อใด
ก. ราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
ค. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ
ทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการส่วนราชการซึ่งกฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)
 
10.ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
ก. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. ทบวง 
ง. กรม
 
ตอบ ค. ทบวง
ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) กรม
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.
2545)
 
 
 
 
      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
 
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักวิชาการเงินบัญชี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ติวสอบนิติกร กรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องทิ่น
ข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 29 กรกฎาคม 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved