กรมการปกครอง
DD เเจกฟรี ข้อสอบกรมการปกครอง แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 60 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าปกครองปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและเเผนปฎิบัติงาน
 
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบกรมการปกครอง,แนวข้อสอบกรมการปกครอง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง
DD เเจกฟรี ข้อสอบกรมการปกครอง แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 60 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าปกครองปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและเเผนปฎิบัติงาน 
ข้อสอบกรมการปกครอง,แนวข้อสอบกรมการปกครอง,เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
แนวข้อสอบ
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545
ค. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547
ง. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550
ตอบ ก. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
 
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ
ใคร
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐสภา
ค. รัฐมนตรี 
ง. ประธานศาลฎีกา
 
ตอบ ข. รัฐสภา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา
 
3.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้
ก. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2)
 
4.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้แก่ผู้ใด
ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ข. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(6) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(7) การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทาง
ยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ
(8) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 4)
 
5.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ประธานศาลฎีกา 
ง. ประธานศาลยุติธรรม
 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6)
 
6.ผู้มีอำนาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในฉบับนี้คือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ประธานศาลฎีกา 
ง. ประธานศาลยุติธรรม
 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6)
 
7.ผู้ใดมิใช่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ
มาตรา 7)
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. คราวละสองปี ข. คราวละสามปี
ค. คราวละสี่ปี ง. คราวละห้าปี
ตอบ ข. คราวละสามปี
ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 8)
 
9.หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา10)
 
10.ในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.นี้ ต้องนำเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง 
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง 
ง. 4 ครั้ง
 
ตอบ ก. 1 ครั้ง
จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 11)
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
 
  ทัข้อสอบกรมการปกครอง แนวข้อสอบกรมการปกครอง คู่มือเตรียมกรมการปกครอง ปี 57 แน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved