กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
AA แนวข้อสอบนักกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ติวสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
AA แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่านักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ติวสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
1.ตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
3.ตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชำนาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ
 
 
4.ข้อใดเป็นการรักษาจรรยาข้าราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 ข. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
 ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ง. ถูกทุกข้อ
 
 
5.ในการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวนั้น มีเวลาติดต่อกันเกินกว่ากี่ขั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ก. 7 วัน                                                      ข. 10 วัน
 ค. 15 วัน                                                    ง. 30 วัน
 
 
6.เมื่อสภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณให้เสนอแก่ใครเพื่ออนุมัติ
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                             ข. ประธานสภาตำบล
 ค. นายอำเภอ                                                                                 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
7.ในการออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา ในการออกระเบียบนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 ก. ลักษณะของพื้นที่
 ข. จำนวนประชากร รายได้ ความคล่องตัว
 ค. ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบล
 ง. ถูกทุกข้อ
 
 
8.ผู้มีอำนาจกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
 ก. นายอำเภอ                                             ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. ปลัดอำเภอ                                            ง. ประธานสภาตำบล
 
 
9.เมื่อเห็นว่าการดำเนินงานของสภาตำบล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้สภาตำบลระงับการดำเนินการ
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายกรัฐมนตรี
 
 
10.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอ แต่ถ้านายอำเภอไม่รายงานผู้ว่าภายในเวลาที่กำหนดหรือผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างไร
 ก. ขยายเวลาไม่เกิน 7 วัน
 ข. ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี
 ค. ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ง. ให้ถือว่าการยับยั้งของนายอำเภอและการสั่งการของผู้ว่าราชการเป็นอันสิ้นสุด
 
 
 
 
      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี 2560 (NVT)
 
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักวิชาการเงินบัญชี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ติวสอบนิติกร กรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องทิ่น
ข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบเก่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved