กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
KK ฟรี แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ พนักงานธุรการ การเงินและบัญชี นิติกร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ

 (ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )

KK ฟรี แนวข้อสอบ  นักวิชาการพัสดุ พนักงานธุรการ การเงินและบัญชี นิติกร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ 

1.ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2526 ข. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535
ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
ตอบ ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548” (ข้อ 1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
2.ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ข้อ 2
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
3.ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ข. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ง. 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ตอบ ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2548 และ
จากข้อ 2. มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
4.ข้อใด หมายถึง งานสารบรรณ
ก. การรับ-ส่ง ข. การยืม
ค. การเก็บรักษา ง. ถูกทุกข้อ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ........
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย (ข้อ 6 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
5.ในระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "หนังสือ" หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือราชการ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. หนังสือราชการ
หนังสือ หมายความว่า หนังสือราชการ (ข้อ 6 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
6.ผู้รักษาการในระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับปัจจุบันคือใคร
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบ ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ (ข้อ 8 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
7.ข้อใดมิใช่ความหมายของหนังสือราชการ
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อบุคคลภายนอก
ตอบ ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อบุคคลภายนอก
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
(ข้อ 9 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
8."หนังสือภายนอก" หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษบันทึก
ข. หนังสือติดต่อราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษบันทึก
ง. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใช้กระดาษตราครุฑ
ตอบ ข. หนังสือติดต่อราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มี
ถึงบุคคลภายนอก (ข้อ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
9."หนังสือภายใน" หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษบันทึก
ข. หนังสือติดต่อราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษบันทึก
ง. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใช้กระดาษตราครุฑ
ตอบ ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษบันทึก
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 12
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
10.ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราคือใคร
ก. หัวหน้าหน่วย
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ค. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ง. หัวหน้าฝ่าย
ตอบ ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา (ข้อ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
11.ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ตอบ ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
4. การเตือนเรื่องที่ค้าง
5. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้
หนังสือประทับตรา
6. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
(ข้อ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
12.ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือประทับตรา ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก ง. หนังสือสั่งการ
ตอบ ข. หนังสือภายใน
หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก
หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก
หนังสือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
 
13."หนังสือสั่งการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
ตอบ ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
(ข้อ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
14.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่งการ
ประเภทใด
ก. คำสั่ง ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ ง. กฎ
ตอบ ก. คำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
15.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
ก. คำสั่ง ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ ง. กฎ
ตอบ ข. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 17 ระเบียบฯ
งานสารบรรณ)
 
16.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
เรียกว่า
ก. คำสั่ง ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ ง. กฎ
ตอบ ค. ข้อบังคับ
 
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
17.หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ
งานสารบรรณ)
 
18.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่า
หนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ประกาศ ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว ง. ประชาสัมพันธ์
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
19.ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า "ประกาศ" เป็นคำใด
ก. คำสั่ง ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ ง. แถลงการณ์
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ
(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
 
20.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. คำสั่ง ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ ง. แถลงการณ์
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
 
 
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK DOWNLOAD คู่มือเตรียมสอบกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2560
 
ข้อสอบกรมบัญชีกลาง 2557
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ข้อสอบกรมบัญชีกลาง 2556 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6847/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6847/  http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/6847/
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2560 เพิ่ม <CLICK> !!
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบกรมบัญชีกลาง,ข้อสอบนิติกร (ปริญญาตรี) กรมบัญชีกลาง คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง 2557,ข้อสอบกรมบัญชีกล

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 22 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved