กรมการพัฒนาชุมชน
PDF แจกฟรี ข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560
แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน ,ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน,ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
PDF แจกฟรี แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 
 

ตัวอย่างแนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

1.พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ตอบ ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
2.พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3.พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ง. พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ตอบ ง. พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... อาสาพัฒนา ..........
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510
(7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511
(9) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
(10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521
(11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
4.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น”
ก. เทศบาล ข. สุขาภิบาล
ค. กรุงเทพมหานคร ง. ทุกข้อรวมกัน
ตอบ ง. ทุกข้อรวมกัน
"ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
5.หมวด 1 ใน พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. บททั่วไป ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. การกำกับดูแล ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบ ก. บททั่วไป
หมวด 1 บททั่วไป
6.ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบ ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... อาสาพัฒนา ..........
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
7.จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน ข. 24 คน
ค. 26 คน ง. 32 คน
ตอบ ข. 24 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมี
ราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
หนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 24 คน ข. 26 คน
ค. 30 คน ง. 32 คน
ตอบ ค. 30 คน
9.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน ข. 32 คน
ค. 36 คน ง. 40 คน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... อาสาพัฒนา ..........
ตอบ ค. 36 คน
10.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 32 คน ข. 36 คน
ค. 40 คน ง. 42 คน
ตอบ ง. 42 คน
11.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 40 คน ข. 42 คน
ค. 48 คน ง. 52 คน
ตอบ ค. 48 คน
12.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ค. 4 ปี
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 10 อายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัดมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
13.มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิกต้องมีเสียงเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 4 ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 11 (7)(8)
(7) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... อาสาพัฒนา ..........
หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมด เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติ
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
14.ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนเท่าใดของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
15.เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
สิ้นสุดลงคำวินิจฉัยของผู้ใดถือว่าเป็นที่สุด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. คณะรัฐมนตรี ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
16.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
ก. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 1 คน
ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน
ค. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 3 คน
ง. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 4 คน
ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
....... อาสาพัฒนา ..........
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 17 ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน
17.เมื่อตำแหน่งประธานว่างลงต้องมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแต่ตำแหน่งว่างลง
ก. ภายในสิบห้าวัน ข. ภายในสามสิบวัน
ค. ภายในสี่สิบห้าวัน ง. ภายในหกสิบวัน
ตอบ ก. ภายในสิบห้าวัน
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 19 เมื่อตำแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่ง
นั้นว่างลง
18.เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภา ไม่อยู่ในที่ประชุมให้
ดำเนินการอย่างไร
ก. ผู้อาวุโสที่สุดเป็นประธานชั่วคราว ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม
ค. เลื่อนการประชุมออกไป
ง. ผู้มีตำแหน่งสูงสุดเป็นประธานชั่วคราว
ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21 เมื่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการ
ประชุมคราวนั้น
19.ในปีหนึ่งๆ มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
ก. หนึ่งสมัย ข. สองสมัย
ค. สามสมัย ง. สี่สมัย
กรมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ
....... อาสาพัฒนา ..........
ตอบ ข. สองสมัย
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย
20.ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 45 วัน ง. 60 วัน
ตอบ ข. 15 วัน
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็น ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
 

 ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ อาสาพัฒนาชุม กรมการพัฒนาชุมชน <CLICK >

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
 
 
  ทั แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี60  แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี60  แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี60
 
 

ต้องการดูตัวอย่าง อาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน เพิ่ม !! <CLICK>

 
 
  - ตัวอย่าง แนวข้อสอบ อาสาพัฒนาชุม  กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน,ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,คู่มือสอบกรมการพัฒนาชุมชน,ติวกรมการพัฒนาชุมชน,สอบกรมการพัฒนาชุมชน

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/306/
วันที่ประกาศ : 10 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved