กรมบัญชีกลาง
ืื์์ืืNN ฟรี แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมบัญชี แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง สอบกรมบัญชีกลาง

 (ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง,คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง,สอบกรมบัญชีกลาง,แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลย 2557
NN ฟรี  แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมบัญชี แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง สอบกรมบัญชีกลาง
 
1. ตามความหมายของผู้จัดการ (Manager) นั้นหมายถึง
 
(1) ผู้บริหารธุรกิจ หรือผู้มีตำแหน่ง
(2) ผู้มีบทบาทในการผสมผสานและประสานงานของหน่วยต่างๆ ในองค์การธุรกิจ
(3) ผู้สร้างบรรยากาศในการทำงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(4) ผู้รับผิดชอบในทุกเรื่องที่ธุรกิจดำเนินการ
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 ผู้จัดการหรือผู้บริหาร (Manager) คือ สมาชิกในองค์การ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวม
ประสานงานของสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์การมีชื่อเรียกต่างๆ กันได้แก่ ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้าฝ่าย คณบดี ผู้จัดการสาขา รองประธาน ฯลฯ
 
2. ผู้จัดการระดับล่าง (first – line manager) นั้นได้แก่
(1) ผู้วางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
(2) ผู้จัดการแผนก
(3) ผู้จัดการฝ่าย (4) หัวหน้างาน
(5) รองประธานกรรมการ
 
ตอบ 4 ผู้บริหารระดับล่าง (First – Line Manager) เป็นการบริหารงานในระดับใกล้ชิด
กับเนื้องาน เช่น ผู้ควบคุมงาน (Supervisor) หรือ หัวหน้าคนงาน (Forman)
 
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง
(1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้รับผลสำเร็จอย่างคุ้มค่า
(2) การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และได้รับผลลัทธ์ที่สูงที่สุด
(3) การเข้าถึงความสำเร็จที่ต้องการได้ตามเป้าประสงค์
(4) การเข้าถึงความสำเร็จโดยใช้การทรัพยากรอย่างสูงสุด
(5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์แก่องค์การ
 
ตอบ 3 ประสิทธิผล คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการ คือ การมอง
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
 
4. การจัดการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ
(1) การประสานงานและการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) การบริหารงานอย่างราบรื่นโดยเกิดประโยชน์สูงสุด
(3) การวางแผนและการจัดองค์การ
(4) การควบคุมดูแล และการสั่งการ
(5) การใช้คนอย่างถูกต้องกับตำแหน่งงาน
 
ตอบ 1 การจัดการเป็นกระบวนการเกี่ยวกับ การประสานและการรวบรวมกิจกรรม ในการ
ทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลโดยอาศัยคน
 
5. หน้าที่ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการอำนวยการหรือสั่งการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น
ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติด้านใด
(1) การจูงใจ
(2) การเป็นผู้นำ
(3) การติดต่อสื่อสารที่ดี
(4) มีคุณธรรม
(5) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ 5 การชักนำ (Leading) เป็นการนำและการจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการการ
เลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือว่าเป็นหน้าที่ทางการบริหาร
ที่เกี่ยวกับการอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ
 
6. Staff assistant ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งใด
(1) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
(2) รองผู้จัดการใหญ่
(3) หัวหน้าฝ่าย
(4) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 
ตอบ 1 Staff Assistant หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยประเภทต่างๆ เช่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
 
7. ในการควบคุมผลการปฏิบัติงานนั้น เครื่องมือที่เรียกว่า Break – even – point หมายถึงอะไร
(1) จุดที่ทำให้เกิดกำไร
(2) จุดที่ทำให้เกิดการขาดทุน
(3) จุดที่ปริมาณการขายต่ำกว่าค่าใช้จ่าย
(4) จุดที่ไม่มีกำไรและขาดทุน
(5) ผิดทุกข้อ
 
ตอบ 4 จุดคุ้มทุน (Break – even Point) หมายถึง จุดที่ไม่มีกำไรหรือขาดทุน คือ
จุดรายได้ = รายจ่าย
 
8. งบประมาณ (Budget) คือ
(1) แผนการอย่างหนึ่งขึ้นแสดงการคาดหมายผลที่จะได้ไว้ล่วงหน้าออกมาในรูปทางตัวเลข
(2) แผนการรับและแผนการจ่ายงาน
(3) เครื่องมือในการควบคุมของผู้บริหาร
(4) เกณฑ์กำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่จะใช้จ่ายโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 งบประมาณ คือ แผนงานอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการคาดหมายไว้ล่วงหน้า โดย
ออกมาในรูปของตัวเลข หรือเป็นแผนรับแผนการจ่ายเงิน และยังอาจใช้เป็นเกณฑ์
กำหนดอำนาจของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการจ่ายตามงบประมาณ โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมของฝ่ายบริหารด้วย
 
9. องค์การธุรกิจจะต้องพยายามสร้างสรรแก่ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่างๆ แก่
Stockholder ที่ธุรกิจดำเนินการเกี่ยวข้องอยู่ คำว่า Stockholder นี้หมายถึง
(1) ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกิจการ
(2) ชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยู่รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(3) ผู้ส่งวัตถุดิบ
(4) ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกค้า
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 Stakeholder หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจ และนโยบายขององค์การ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ชุมชน รัฐบาล ผู้ส่งสินค้า ฯลฯ
 
10. ในการบริหารงานต้องคำนึงถึงหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง
(1) การพิจารณาถึงผลสำเร็จที่ธุรกิจสามารถกระทำได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
(2) การพิจารณาถึงทุนที่ลงไป และผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
(3) การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ลงทุนไปว่ามีต้นทุนต่ำสุดหรือไม่
(4) การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
(5) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 
ตอบ 2 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเกิด
ผลประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึง อัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตต่อผลผลิต
 
11. แผนงานที่มีการจัดสรรทรัพยากรและเรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรมเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่
กำหนด เรียกว่า
(1) นโยบาย (Policy)
(2) งบประมาณ (Budget)
(3) กระบวนการ (Process)
(4) แผนการ (Program)
(5) วิธีปฏิบัติ (Procedure)
 
ตอบ 4 เป็นแผนเบ็ดเสร็จซึ่งรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในรูปแบบเดียวกัน โดยจัด
เรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
12. การปรับลดขนาดขององค์การ (Downsizing) หมายถึง
(1) การตัดลงจำนวนพนักงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น
(2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(3) การลดขนาดขององค์การให้เล็กกระทัดรัด
(4) เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานให้น้อยลง
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 Downsising หรือ การลดขนาดขององค์การ เป็นกระบวนการซึ่งธุรกิจค้นหาเพื่อ
ลดขนาดและขอบเขตอย่างถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ โดยการกำหนดระดับการจ้างาน ด้วยการใช้โปรแกรมให้ออกจากงานเร็ว
ปกติ หรือใช้โปรแกรมปลดออก ซึ่งใช้เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ
ขององค์การหรือตลาด เพื่อให้องค์การมีขนาดเล็กกระทัดรัด
 
13. การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ
(1) การแบ่งงานกันทำ (2) การมอบหมายงาน
(3) การกระจายอำนาจ (4) การจัดองค์การ
(5) การมอบหมายอำนาจเบ็ดเสร็จ
 
ตอบ 1 การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
หมายถึง การจัดแผนกงาน คือ การแบ่งงานขององค์การออกเป็นหน่วยหรือแผนก
อิสระ โดยระบุความรับผิดชอบของผู้บริหาร ตลอดจนการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ
ที่มีลักษณะเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักเกณฑ์และการแบ่งงานกันทำตามความ
ชำนาญเฉพาะด้าน
 
14. แผนภูมิองค์การ (Organization Chart) จะแสดงถึง
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ
(2) คำบรรยายลักษณะงาน
(3) รายละเอียดระบุคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
(4) หน้าที่และภารกิจในองค์การนั้นๆ
(5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
 
ตอบ 1 แผนภูมิองค์การ หมายถึง แผนผังการแบ่งส่วนงานขององค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ หน้าที่หลัก สายการบังคับบัญชา และอำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในหน้าที่งานต่างๆ ตามลำดับขั้นในองค์การ
15. ข้อใดที่เป็นลักษณะของผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)
(1) ผู้นำดังกล่าวจะเป็นผู้ทำการตัดสินใจเป็นส่วนมาก ในเรื่องที่มีความสำคัญ
(2) ผู้นำที่มอบหมายและกำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางวัตถุประสงค์ และวางแบบต่างๆ โดย
(3) ผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอแนะความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 (5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 
ตอบ 3 ผู้นำแบบประชาธิปไตย คือ ผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอความ
คิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ โดยเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้คิดและหา
หนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือร่วมทำการตัดสินใจด้วย
 
16. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการที่ตรงกับทฤษฎีการจูงใจหา Abraham Maslow
(1) มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น
(2) ความต้องการของมนุษย์เริ่มต้นจากความต้องการทางกายภาพ เป็นขั้นแรก
(3) ความต้องการความผูกพันในสังคม (Social Needs) คือ ต้องการการยกย่องนับถือตนจากผู้อื่น
(4) ความต้องการที่จะประสบผลตามความมุ่งมาดปรารถนา (Self – actualization) เป็น
ความต้องการของมวลมนุษย์ที่อยู่ในระดับสูงสุด
(5) มนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองในแต่ละขั้นตอนสมบูรณ์แล้วจึงก้าวขึ้นไปขั้นที่สูงต่อๆ ไป
 
ตอบ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการ ความรัก ความเป็น
เจ้าของ การยอมรับและมิตรภาพ
 
17. คนที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ
(1) พยายามเสาะแสวงหาโอกาสและนำโอกาสเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
(2) กล้าเสี่ยง ยอมแม้กระทั่งใช้ทรัพยากรที่มีของตนมาใช้ในสิ่งที่เชื่อมั่น
(3) มีแรงจูงใจสูง มีความทะเยอทะยานไปสู่ความสำเร็จ
(4) ไม่ย่อท้อต่อคำนินทา, ติเตียน แต่มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อ
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นบทบาทในการแสวงหาช่องทางศึกษา
สภาพแวดล้อม และโอกาสในทางธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีคุณสมบัติคือ มีความ
ตั้งใจในการทำงาน เป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมด เป็นผู้มุ่งมั่นที่จะให้
งานประสบความสำเร็จ (Commitment)
 
18. การอำนวยการ (Directing) หมายถึง หน้าที่ในการ
(1) จัดหาคนเข้าทำงาน
(2) ออกคำสั่ง แนะนำชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ
(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบอยู่
(4) เป็นตัวแทนขององค์การในการติดต่อกับกลุ่มบุคคลภายนอก
(5) สร้างสรรสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 
ตอบ 2 การอำนวยการ หมายถึง หน้าที่ในการออกคำสั่ง แนะนำชี้แจง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการทำงานประจำวัน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาให้มีโอกาสปรับปรุงทักษะ ให้เกิดการทำงานอย่างกระตือรือร้นเท่าที่จะทำได้
 
19. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยทั่วไปมักกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ ยกเว้นข้อ
(1) เพื่อหาผลกำไร (2) เพื่อหาความมั่งคั่ง
(3) เพื่อหาทางเจริญก้าวหน้า (4) เพื่อให้มีทักษะเหนือกว่าคู่แข่งขัน
(5) เพื่อรักษาวัฒนธรรมขององค์การ
 
ตอบ 5 ธุรกิจโดยทั่วไปมักจะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ
1. เพื่อหากำไร
2. เพื่อจัดให้มีสินค้าและบริการที่ดี
3. เพื่อมีฐานะเหนือกว่าคู่แข่ง
4. เพื่อให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
5. เพื่อหาทางเจริญก้าวหน้า
6. เพื่อประสิทธิภาพ
 
20. หากเป็นการพิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะต้องแบ่งแยกในรายละเอียดของงาน ตลอดจน
ระดับของทักษะของพนักงานที่จะเหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นการพิจารณาการจัดองค์การใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ
(1) Centralization/Decentralization
(2) Work Specialization
(3) Departmentalization
(4) Formalization
(5) Unity of command

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK DOWNLOAD คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง ปี 2560
 
ข้อสอบกรมบัญชีกลาง 2557
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ข้อสอบกรมบัญชีกลาง 2556 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
ข้อสอบนักบัญชีปฎิบัติการ กรมบัญชีกลาง แนวข้อสอบนักวิชาการคลีง กรมบัญชีกลาง 2560  ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง
 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบกรมบัญชีกลาง,ข้อสอบนิติกร (ปริญญาตรี) กรมบัญชีกลาง คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง 2557,ข้อสอบกรมบัญชีกลาง 2557,สมัครงานกรมบัญชีกลางบัญชีกลาง,คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง,ติวกรมบัญชีกลาง,แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลย,กรมบัญชีกลางสมัครงาน,เปิดสอบกรมบัญชีกลาง,ข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง,นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง,นักบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง,นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง,นิติกร กรมบัญชีกลาง

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 08 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved