กระทรวงยุติธรรม
(NEW!) แนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ ติวสำนักงาน.ปลัดกระทรวงยุติธรรม คู่มือสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 2560
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม
(NEW!) แนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม ติวสำนักงาน.ปลัดกระทรวงยุติธรรม คู่มือสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 2560
 
1.การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้อยู่ในอำนาจของหน่วยงานใดในการ
พิจารณาดำเนินการ
    ก. กระทรวงการคลัง                                     ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ค. กระทรวงมหาดไทย                                   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
2.ผู้ใดมิใช่คณะกรรมการใน กวพ.อ.
    ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
    ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
    ง. ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย
 
 
 
3.ในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผู้ใดเป็นเลขานุการ
    ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
    ข. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    ค. ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    ง. ผู้แทนสภาผู้แทนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
 
 
4.ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของ กวพ.อ.
    ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
    ข. อนุมัติยกเว้นหรือการผ่อนผันไม่ปฏิบัติ
    ค. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุ
    ง. รักษาการในระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
5.TOR หมายถึงอะไร
    ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ข. คณะกรรมการการประกวดราคา
    ค. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
    ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
 
 
 
6. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่สำรับ กี่ดอก
    ก. อย่างน้อยสองสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอก
    ข. อย่างน้อยสามสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสามดอก
    ค. อย่างน้อยสี่สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสี่ดอก
    ง. อย่างน้อยห้าสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าห้าดอก
 
 
 
 
7. กรรมการเก็บรักษาเงิน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่
ระดับใดขึ้นไป
    ก. ระดับสอง                                  ข. ระดับสาม
    ค. ระดับสี่                                     ง. ระดับห้า
 
 
 
 
8. เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลัง
ภายในระยะเวลากี่วัน
    ก. เจ็ดวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
    ข. สิบห้าวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
    ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง
    ง. สี่สิบห้าวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
 
 
 
9. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลาใด
    ก. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป                                    ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
    ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ                                        ง. อย่างช้าภายใน 15 วันทำการ
 
 
 
 
10. เงินรายได้แผ่นดิน เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลา
ใด
    ก. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป                               ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
    ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ                                   ง. อย่างช้าภายใน 15 วันทำการ
 
 
 
 
 
ตัวอย่างข้อสอบชุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม (NVT)
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ
 
 
 
                         ทัคู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรมคู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม
         คู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรมคู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม คู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
 

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ข้อสอบ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชุดที่ 1

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
คู่มือสอบ นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม,แนวข้อสอบ นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม,คู่มือสอบ นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ,
ติวสอบ นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ, คู่มือสอบ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม,แนวข้อสอบปลัดกระทรวงยุติธรรม,ติวสอบสนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม,
ข้อสอบเก่า นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม,ข้อสอบเก่า นักวิชารคลัง ปฏิบัติการ
 
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 04 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved