DD แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร
DD แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 9
 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทาง
การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานเป็นหนังสือตามลำดับขึ้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว
ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนและพิจารณา
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผุ้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่
ข้อ 5 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ 6 ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ
7 แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยให้ยุติ
เรื่อง
ข้อ 6 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดำเนินการสอบสวนโดยรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและทำ
รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ 7 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการต่อไป
 
กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ
....... พนักงานประจำสำนักงาน........
15.การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละกี่ปี
ก. ไม่เกินคราวละ 1 ปี
ข. ไม่เกินคราวละ 2 ปี
ค. ไม่เกินคราวละ 3 ปี
ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
ตอบ ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการที่มี
กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจำเป็นของแต่ละส่วนราชการ (ระเบียบฯ ข้อ 11)
16.ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ใดได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ก. หัวหน้าส่วนราชการ ข. คณะกรรมการ
ค. หัวหน้าหน่วย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(ระเบียบฯ ข้อ 11)
17.วันเวลาทำงาน หรือวิธีการทำงานของพนักงานราชการอาจจะมีความแตกต่างกันโดยพิจารณา
ถึงสิ่งใด
ก. ผลสำเร็จของงาน ข. เป้าหมายของงาน
ค. ยุทธศาสตร์ของงาน ง. ลักษณะงาน
ตอบ ก. ผลสำเร็จของงาน
วันเวลาการทำงาน หรือวิธีการทำงานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ให้
เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละ
ตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน(ระเบียบฯ ข้อ 13)
 
กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ
....... พนักงานประจำสำนักงาน........
18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทำในกรณีใด
ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
19.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. พนักงานราชการมีสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม
ข. พนักงานราชการอาจได้รับค่าตอบแทนจากการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ค. การประเมินผลงานของพนักงานราชการพิเศษ จะประเมินผลของงานตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
20.เมื่อพนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสัญญาจ้างของผู้นั้น
สิ้นสุดลง ส่วนราชการต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในกี่วัน
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน ง. 60 วัน
ตอบ ก. 7 วัน
พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 19 ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น (ระเบียบฯ ข้อ 20)

 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมศุลกากร  ปี 2560 (NVT)
 
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ข้อสอบพนักงานธุรการ กรมศุลกากร ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร ข้อสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
ข้อสอบกรมศุลกากร ติวสอบกรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบเก่ากรมศุลกากร คู่มือสอบพนักงานธุรการ คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล คู่มือสอบนิติกร คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร
ติวสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ติวสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ติวสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบพนักงานธุรการ กรมศุลกากร
ข้อสอบเก่าพนักงานธุรการ กรมศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ข้อสอบเก่านิติกร กรมศุลกากร ข้อสอบเก่านักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
 
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 02 มิถุนายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)
TBCE1142

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สนง.สถิติแห่งชาติ (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)
TBCE1146

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ กรมบังคับคดี (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)
NVT704

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)
CA648

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
NV801

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ จ.บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร  (TBC)
TBC769

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)
TD263

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved