เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ
เปิดสอบครูผู้ช่วย

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 เปิดกว้างผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ตำแหน่งว่าง

1

คณิตศาสตร์

748

2

ภาษาไทย

1,210

3

ภาษาอังกฤษ

813

4

ภาษาฝรั่งเศส

14

5

ภาษาเยอรมัน

2

6

ภาษาสเปน

1

7

ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน

195

8

ภาษาญี่ปุ่น

72

9

ภาษาเกาหลี

13

10

ภาษาเวียดนาม

8

11

ภาษาพม่า

4

12

ภาษาเขมร

1

13

ภาษามลายู

1

14

วิทยาศาสตร์

97

15

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

141

16

ฟิสิกส์

110

17

เคมี

45

18

ชีววิทยา

46

19

สังคมศึกษา

379

20

พุทธศาสนา

2

21

ภูมิศาสตร์

1

22

ประวัติศาสตร์

1

23

สุขศึกษา

70

24

พลศึกษา

221

25

พยาบาลศาสตร์

1

26

ดนตรี

26

27

ดนตรีศึกษา

31

28

ดนตรีไทย

77

29

ดนตรีสากล

117

30

ดนตรีพื้นเมือง

1

31

ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์

11

32

ศิลปะ

11

33

ศิลปศึกษา

127

34

จิตรกรรม

1

35

ทัศนศิลป์

41

36

นาฏศิลป์

185

37

นาฏศิลป์ (โขน)

1

38

คอมพิวเตอร์

56

39

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

69

40

อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)

5

41

อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)

1

42

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

2

43

เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

62

44

คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

75

45

คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)

5

46

ประถมศึกษา

338

47

ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

670

48

จิตวิทยาและการแนะแนว

142

49

วัดผลและประเมินผลการศึกษา

24

50

เทคโนโลยีทางการศึกษา

6

51

บรรณารักษ์

95

52

โสตทัศนศึกษา

6

53

การเงิน/บัญชี

28

54

เศรษฐศาสตร์

1

55

บริหารธุรกิจ

3

56

ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา

2

57

หลักสูตรและการสอน

1

58

การศึกษาพิเศษ

4

59

กายภาพบำบัด

10

60

กิจกรรมบำบัด

6

61

จิตวิทยาคลินิก

1

 

รวม

6,437ในจำนวน 61 สาขาวิชาดังกล่าว ยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบครูหรือไม่มีใบครูในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา ได้แก่ 1. กายภาพบำบัด 2. กิจกรรมบำบัด 3. การเงิน/การบัญชี 4. จิตรกรรม 5. จิตวิทยาคลินิก 6. ดนตรีพื้นเมือง 7. นาฏศิลป์ (โขน) 8. ภาษาพม่า 9. ภาษาเวียดนาม 10. ภาษาสเปน 11. เศรษฐศาสตร์ 12. โสตทัศนศึกษา 13. หลักสูตรและการสอน 14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 17. ภาษามลายู
2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน)
สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน ยังคงเหมือนเดิม คือ

รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

บริการที่เป็นพิเศษในการสอบครั้งนี้ คือ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สพฐ.จะอำนวยความสะดวกให้ โดยในวันสมัครให้ยื่นใบสมัคร แล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว สพฐ.จะบันทึกเอาไว้ และหากรายนั้นสอบได้ ในระหว่างที่เลือกโรงเรียน สพฐ. จะทำเรื่องโดยตรงไปยังคุรุสภาเพื่อให้คุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อนำไปรายงานตัวที่โรงเรียน ซึ่งจะต่างจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีครูที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนหมื่นคน ต้องเดินทางเพื่อมาขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเองที่คุรุสภา

รวมไฟล์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560

ที่

รายชื่อ กศจ.ที่เปิด

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

1

กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร

2 กระบี่

ประกาศรับสมัคร

3 กาญจนบุรี

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการสอบ    บัญชีตำแหน่ง

กลุ่มวิชา

4 กาฬสินธุ์

ประกาศรับสมัคร

5 กำแพงเพชร

ประกาศรับสมัคร

6 ขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร

7 จันทบุรี  ประกาศรับสมัคร
8 ฉะเชิงเทรา

ประกาศรับสมัคร

9 ชลบุรี  ประกาศรับสมัคร
10 ชัยนาท  ประกาศรับสมัคร
11 ชัยภูมิ  ประกาศรับสมัคร
12 ชุมพร

 ประกาศรับสมัคร

13 เชียงราย

 ประกาศรับสมัคร

14 เชียงใหม่  ประกาศรับสมัคร
15 ตรัง

 ประกาศรับสมัคร

16 ตราด  ประกาศรับสมัคร
17 ตาก

 ประกาศรับสมัคร

18 นครนายก  ประกาศรับสมัคร
19 นครปฐม

 ประกาศรับสมัคร

20 นครพนม  ประกาศรับสมัคร
21 นครราชสีมา  ประกาศรับสมัคร
22 นครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัคร

23 นครสวรรค์  ประกาศรับสมัคร
24 นนทบุรี

 ประกาศรับสมัคร

25 นราธิวาส  ประกาศรับสมัคร
26 น่าน ประกาศรับสมัคร
27 บังกาฬ  ประกาศรับสมัคร
28 บุรีรัมย์  ประกาศรับสมัคร
29 ปทุมธานี

  ประกาศรับสมัคสอบ

30 ประจวบคีรีขันธ์

 ประกาศรับสมัคร

31 ปราจีนบุรี  ประกาศรับสมัคร
32 ปัตตานี  ประกาศรับสมัคร
33 พระนครศรีอยุธยา

 ประกาศรับสมัคร

34 พะเยา ประกาศรับสมัคร
35 พังงา  ประกาศรับสมัคร
36 พัทลุง  ประกาศรับสมัคร
37 พิจิตร  ประกาศรับสมัคร
38 พิษณุโลก  ประกาศรับสมัคร
39 เพชรบุรี

 ประกาศรับสมัคร

40 เพชรบูรณ์

 ประกาศรับสมัคร

41 แพร่ ประกาศรับสมัคร
42 ภูเก็ต

 ประกาศรับสมัคร

43 มหาสารคาม  ประกาศรับสมัคร
44 มุกดาหาร ประกาศรับสมัคร
45 แม่ฮ่องสอน  ประกาศรับสมัคร
46 ยโสธร

 ประกาศรับสมัคร

47 ยะลา  ประกาศรับสมัคร
48 ร้อยเอ็ด  ประกาศรับสมัคร
49 ระนอง

 ประกาศรับสมัคร

50 ระยอง  ประกาศรับสมัคร
51 ราชบุรี

 ประกาศรับสมัคร

52 ลพบุรี  ประกาศรับสมัคร
53 ลำปาง

 ประกาศรับสมัคร

54 ลำพูน  ประกาศรับสมัคร
55 เลย

 ประกาศรับสมัคร

56 ศรีสะเกษ  ประกาศรับสมัคร
57 สกลนคร

 ประกาศรับสมัคร

58 สงขลา  ประกาศรับสมัคร
59 สตูล  ประกาศรับสมัคร
60 สมุทรปราการ

 ประกาศรับสมัคร

61 สมุทรสงคราม

 ประกาศรับสมัคร

62 สมุทรสาคร  ประกาศรับสมัคร
63 สระแก้ว  ประกาศรับสมัคร
64 สระบุรี  ประกาศรับสมัคร
65 สิงห์บุรี

 ประกาศรับสมัคร

66 สุโขทัย ประกาศรับสมัคร
67 สุพรรณบุรี

 ประกาศรับสมัคร

68 สุราษฏร์ธานี  ประกาศรับสมัคร
69 สุรินทร์  ประกาศรับสมัคร
70 หนองคาย  ประกาศรับสมัคร
71 หนองบัวลำภู  ประกาศรับสมัคร
72 อ่างทอง

 ประกาศรับสมัคร

73 อำนาจเจริญ  ประกาศรับสมัคร
74 อุดรธานี

 ประกาศรับสมัคร

75 อุตรดิตถ์

 ประกาศรับสมัคร

76 อุทัยธานี

 ประกาศรับสมัคร

77 อุบลราชธานี

 ประกาศรับสมัคร

78 สศศ.

 ประกาศรับสมัคร

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 04 เมษายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60  (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR081

ราคาปกติ 380 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 361 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมธนารักษ์ (SP)
SP1057

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมธนารักษ์ (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (CA)
CA564

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ วุฒิปวช. สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (GB)
GB540

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ วุฒิปวช. สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนังานศุลกากรปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) (TBC)
TBC726

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 247 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนังานศุลกากรปฏิบัติงาน (กรมศุลกากร) (TBC)

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม  จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
GR085

ราคาปกติ 1,180 บาท ลด 10 % + EMS 150 บาท

ราคาพิเศษ 1,212 บาท
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)

จัดทำโดย... อ.ดร.จีระ งอกศิลป์

สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)
CA557

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง (TBC)
TBC718

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 247 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง (TBC)

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 60 (NVT)
NVT610

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สนง.ศาลยุติธรรม (TBC)
TBC727

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สนง.ศาลยุติธรรม (TBC)

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
NVT633

ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

ราคาพิเศษ 233 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved