กรมศุลกากร
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา (ตั้งแต่ 14-30 กันยายน พ.ศ. 2558)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา (ตั้งแต่ 14-30 กันยายน พ.ศ. 2558)

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 24 อัตรา

วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติ งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2.ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
3.รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง ศุลการักษ์ 6 อัตรา

วุฒิ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1.ปฏิบัติ งานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลักษณะงาน
ปฏิบัติ งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
2.ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบ
การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3.เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
4.ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 149.77 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 28 กันยายน 2558
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)
SP871

ราคาพิเศษ 250 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (GB)
GB490

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง

เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (CA)
CA572

ราคาพิเศษ 250 บาท
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved