องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น ชุด 11
แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข
ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น ชุด 11
คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง,ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

11. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายความถึงการศึกษาในระดับใด

          ก. การศึกษาในระบบ                              ข. การศึกษานอกระบบ

          ค. การศึกษาอิสระ                                 ง. การศึกษาผู้ใหญ่

 

12. การศึกษาภาคบังคับ มีจำนวนกี่ปี

          ก. 3 ปี                                                 ข. 6 ปี

          ค. 9 ปี                                                 ง. 12 ปี

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง,ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

13. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำสึงถึงสิ่งใด

ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม

ค. ความเหมาะสมด้านอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น

14. การประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างไร

          ก. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกปี                    ข. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสองปี

          ค. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี              ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี

 

 

15. ข้อใดมีความหมายถึงการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ก.ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น

16. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึง

ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์                                   

ข. มาตรฐานวิชาชีพ                              

ค.. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

17.  บุคคลใด ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

            ก. ครู                                      ข. ผู้บริหารสถานศึกษา

ค. ผู้บริหารการศึกษา                             ง. ถูกทุกข้อ

 

18. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของ คุรุสภา

ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

ข. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

ง. ถูกทุกข้อ

 

19. ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อย่างน้อยต้องมีการประชุมอย่างไร

          ก. เดือนละครั้ง                                                ข. สองเดือนครั้ง

          ค. สามเดือนครั้ง                                              ง. ปีละครั้ง

 

20. หากผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในกี่วัน

          ก. เจ็ดวัน                                   ข. สิบห้าวัน

          ค. สามสิบวัน                             ง. สี่สิบห้าวัน

 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค กแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ปี 2557 แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น
ข้อสอบท้องถิ่น 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก
แนวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 17 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved