กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุด 9
แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฟรี พร้อมเฉลย  ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุด 9
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แจกข้อสอบ ภาค ก พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ภาค ก พร้อม เฉลย,ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น
ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,ข้อสอบภาค ก,หนังสือเตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น
23.ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ คือ

ก.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    ข.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

ค.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    ง.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

 

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร์ที่5  

 

24.การวิเคราะห์องค์การในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมต้องกระทำทุกข้อยกเว้นข้อใด

ก.วิเคราะห์เป้าหมายองค์การ                                      ข.วิเคราะห์บรรยากาศในองค์การ   

ค.วิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ                                ง.วิเคราะห์ทรัพยากรบริหาร

 

เฉลย ข้อ ค.แนวคิดวิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การ              

       แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

25.ข้อใดเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแบบความจำเป็นที่ไม่ปรากฏชัด

ก.มีอัตราการเข้าออก        ข.มีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่           

ค.มีการร้องทุกข์มาก        ง.มีการขาดงานบ่อย                              

 

เฉลย ข้อ ข.แนวคิดมีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่     

 

26.ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

ก.การวิเคราะห์สภาพการทำงาน                                ข.การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ

ค.การวิเคราะห์นโยบาย                                            ง.การวิเคราะห์ปัญหา

 

เฉลย ข้อ ข.แนวคิดการวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ

 

27.ข้อใดมิใช่ประเภทของการประเมินผลการฝึกอบรม

ก.ปฏิกิริยา                           ข.การเรียนรู้                              

ค.ทัศนคติ                           ง.ผลลัพธ์

 

เฉลย ข้อ ค.แนวคิด ทัศนคติ

28.อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องใด                                                      

ก. ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก                                                                                                                                                                           

ข.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกก.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก                                                                                                                              

ค.สันติภาพ,ความมั่นคงองค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก                                                                                                                                                                                

ง.สันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก                                                                                                                                               

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก  7

แนวข้อสอบ ภาค ก อปท,แนวข้อสอบ อปท พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

29.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่

ก.อำนาจอธิปไตย  ดินแดน  ประชากร  รัฐบาล             ข.อำนาจอธิปไตย  ดินแดน  ประชากร  รัฐสภา

ค.ดินแดน  ประชากร  รัฐบาล  รัฐสภา                          ง.ดินแดน  ประชากร  รัฐสภา  อำนาจอธิปไตย

 

เฉลย ข้อ ก.แนวคิด อำนาจอธิปไตย  ดินแดน  ประชากร  รัฐบาล

 

30.หลักเอกราชและอำนาจอธิปไตยทำให้รัฐมีสถานะอย่างไร

ก.สถานะเท่ากับองค์การระหว่างประเทศ         ข.สถานะสูงสุด     

ค.สถานะพหุอำนาจ                                    ง.สถานะถดถอย

 

เฉลย ข้อ ข.แนวคิดสถานะสูงสุด

 

31.ข้อใดเป็นลักษณะของกระแสโลกปัจจุบันทางการเมือง

ก.การมีนโยบายการเมืองที่เป็นเอกเทศตัดขาดจากระบบโลก

ข.การที่ผู้นำประเทศยกย่องประชาชนในชาติ

ค.การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง

ง.การที่ระบอบเผด็จการเริ่มขยายตัวอีกครั้ง

 

เฉลย ข้อ ค.แนวคิด การที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นมาตรฐานโลกในการปกครอง

 

32.ข้อใดคือตัวอย่างของสงครามสมัยใหม่

ก.สงคราม  30  ปี              ข.สงครามครูเสด                

ค.สงครามปุนิก                ง.สงคราม  100  ปี                                       

 

เฉลย ข้อ ก.แนวคิดสงคราม  30  ปี         

 

33.สงครามร่วมสมัยปัจจุบันมีวิวัฒนาการสร้างอาวุธยุทโธกรณ์อะไร

ก.ปืนไฟและการสุนดินดำ                                           ข.อาวุธเชื้อโรค

ค.ระเบิดมือและทุ่นระเบิด                                           ง.ยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

 

เฉลย ข้อ ง.แนวคิดยานยนต์ทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

 

34.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสงคราม

ก.สงครามก่อให้เกิดทั้งวีรบุรุษและทรราช                      ข.สงครามอาจทำให้รัฐยิ่งใหญ่หรือสูญสลาย

ค.สงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง                  ง.สงครามอาจทำให้รัฐมั่นคั่งหรือย่อยยับ

 

เฉลย ข้อ ค.แนวคิดสงครามทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นและลดลง

 

35.  ระบบเศรษฐกิจของยูโกสลาเวียมีลักษณะอย่างไร

ก.  กึ่งสังคมนิยมกึ่งเสรีนิยม                                                ข.  กึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม

ค.  สังคมนิยมตามแบบของสหภาพโซเวียต                         ง.  ทุนนิยมเต็มรูป

 

เฉลย ข้อ ข.แนวคิดกึ่งทุนนิยมกึ่งสังคมนิยม

 

36.  ระบบใดต่อไปนี้ที่ช่วยส่งเสริมให้คนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินการของหน่วยงานของตน

ก.  ระบบผสมกึ่งสังคมนิยม          ข.  ระบบผู้นำร่วม         

ค.  ระบบการจัดการด้วยตนเอง    ง.  ระบบคณะตัวแทน

 

เฉลย ข้อ ค.แนวคิด ระบบการจัดการด้วยตนเอง            

    

37.  ข้อใดคือชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวีย

ก.  อาณาสหพันธ์กรรมกรแห่งชาติยูโกสลาเวีย                     ข.  สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย

ค.  พาร์ติซาน                                                                  ง.  พันธมิตรสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวีย

 

เฉลย ข้อ ข.แนวคิดสันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย

 

38.อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยใดและด้วยเหตุผลใด                                                                                                    

ก.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการสร้างกลุ่มคนหนุ่มเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มสยามเก่า

ข.รัชกาลที่ 5 ทรงต้องการที่ปรึกษาในการบริหารบ้านเมือง                                                                                                                  

ค.รัชกาลที่ 6 ทรงต้องการฝึกให้ขุนนางรุ่นใหม่รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ง.รัชกาลที่ 7 ทรงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบริหารราชการ      

เฉลย ข้อ ง.แนวคิด อภิรัฐมนตรีสภา ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนื่องจากตอนที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติ พระองค์ยังไม่ชำนาญในราชการบ้านเมืองจึงตั้งที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ประกอบด้วยเจ้านายอาวุโส 5 พระองค์ มาช่วยในการปรึกษาราชการบ้านเมือง เทียบได้กับคณะองคมนตรีในปัจจุบัน        

                                 

39.องค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียอย่างไร                                 

ก.อนุญาตให้นานาชาติเข้าไปลงทุนในอิรักได้อีกครั้ง                                                                                                          

ข.ยุติการควบคุม การตรวจสอบ การผลิตและสะสมอาวุธของอิรัก                                                                              

ค.อนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์                                                                                      

ง.คืนอำนาจอธิปไตยให้แก่อิรักในเขตภาคเหนือและภาคใต้ที่เคยห้ามเครื่องบินอิรักบินผ่าน          

                                       

เฉลย ข้อ ค.แนวคิดองค์การสหประชาชาติได้ผ่อนคลายการลงโทษอิรักจากการเป็นผู้ก่อสงครามในอ่าวเปอร์เซีย โดยการอนุญาตให้อิรักขายน้ำมันจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออาหารและเวชภัณฑ์      

 

153.การรัฐประหารของคณะ คมช. ก่อให้เกิดผลอย่างใด                                                                                                

ก.กระแสของการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเกิดขึ้น                                                                                                             

ข.นำไปสู่การปกครองแบบประชาธิไตยที่แท้จริง                                                                                                                  

ค.นำไปสู่แนวคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ  

ง.การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง        

         

เฉลย ข้อ ง.แนวคิด การเมืองไทยต้องวกกลับสู่ระบอบเผด็จการทหารอีกวาระหนึ่ง                                                      

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
รวมข้อสอบ  957 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิต) 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค กแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ปี 2557 แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ท้องถิ่น ปี 56-57
 

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved