กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ระดับ 3 ชุด 6
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ระดับ 3 ชุด 6
 
63.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ไว้อย่างใด

ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน

ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน

เฉลย ข้อ  ก.  แนวคิด  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

64. . พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ก.วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖                                      ข.วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖                                                             

ค.วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖                                   ง.วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เฉลย ข้อ ข. แนวคิด ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

65. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.

ก.คณะรัฐมนตรี               ข.นายกรัฐมนตรี                    ค.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี        ง.ไม่มีข้อถูก        

เฉลย ข้อ ก. แนวคิด    มาตรา ๓ คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.      

66. ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างใด โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน

ก.โดยถูกต้อง และเที่ยงธรรม                                        ข.โดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม                                                                  

ค.โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม                                        ง. โดยเปิดเผยและถูกต้อง         

เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย

และเที่ยงธรรม

67.ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจาก

ส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ก. สิบวัน                               ข.สิบห้าวัน                          

ค.สามสิบวัน                        ง.สี่สิบห้าวัน        

เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  มาตรา ๒๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

68.ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ส่วนราชการเพื่ออะไร                                                                       

ก.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม                                                                               

ข. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อขอข้อมูล                                                                                          

ค. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ง. ถูกทุกข้อ                                                                                                                                             

เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

69. ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ ต้องจัดทำอย่างใด                                                                              

ก. ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้น                                                                                                            

ข.ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมจัดให้มีขึ้น                                                                                                                                                          

ค.ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้น                                                                                                

ง.ไม่มีข้อถูก                                                                                                                                         

เฉลย ข้อ ก . แนวคิด  มาตรา ๓๙ วรรคสองระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตาม มาตรา ๔๐

แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557

70. ให้เป็นหน้าที่ของใครดูแลและให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ก.กระทรวงมหาดไทย           ข.คณะรัฐมนตรี          

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด           ง.ไม่มีข้อถูก                                

เฉลย ข้อ ก . แนวคิด  มาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย                            

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค กแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ปี 2557 แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved