กรมการปกครองท้องถิ่น
BIG ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบเทศบาล ข้อสอบ อบต. ชุด 5
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
BIG ข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบเทศบาล ข้อสอบ อบต. ชุด 5
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
40.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทำเป็น  ข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น  หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อบังคับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว  ให้เสนอผู้ใดเพื่ออนุมัติ
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด         
ข.ปลัดจังหวัด                             
ค.นายอำเภอ               
ง. ปลัดอำเภอ                                                               
 
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๓๕ ให้เสนอนายอำเภอเพื่ออนุมัติถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่ 
ให้ใช้ข้อบังคับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนั้นไป พลางก่อน 
 
41. องค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่ ในกรณีเช่นนั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กรทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
ก.ได้          ข.ไม่ได้                      
ค. ไม่แน่ชัด                  ง.ไม่แน่ใจ     
                         
เฉลยข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๘๑ เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้
 
43.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด                                                                                                            สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมปกครองท้องถิ่น                    
ก. รก.๒๕๔๒/๑๑๓ก/๔๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒        
ข.รก.๒๕๔๒/๑๑๓ก/๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒               
ค.รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒         
ง.รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒                 
 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒            
 
45.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา พ.ศ. 2542 ให้ไว้อย่างใด                                                                     
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                          
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                                
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                             
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                          
 
เฉลย ข้อ ข.แนวคิด ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                   
 
46.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา พ.ศ. 2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด                                          
ก.รก.2542/120ก/21/29 พฤศจิกายน 2542                         
ข.รก.2542/120ก/22/29 พฤศจิกายน 2542                                    
ค.รก.2542/121ก/21/29 พฤศจิกายน 2542                          
ง.รก.2542/121ก/22/29 พฤศจิกายน 2542                                 
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิด รก.2542/120ก/21/29 พฤศจิกายน 2542                                                                        
สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมปกครองท้องถิ่น
47.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา พ.ศ. 2542ให้ใช้บังคับอย่างไร            
ก.ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษไปแล้วสามสิบวัน 
ค.หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษไปแล้วหกสิบวัน     
ง.หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษไปแล้วเก้าสิบวัน                                                                                
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
48. การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมเท่าใด ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุมนายกเมืองพัทยา 
รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิ เข้าประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง              ข.ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง        
ค.ไม่น้อยกว่าสองในสาม        ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ด.แนวคิด มาตรา 32 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
49.นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
ก.สิบห้าวัน                        ข.สามสิบวัน                              
ค. สี่สิบห้าวัน                     ง.หกสิบวัน 
 
เฉลย ข้อ ค.แนวคิด มาตรา 45 วรรคสอง สี่สิบห้าวัน  
                  
50. ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและ พนักงานเมืองพัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด
ก.ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา                                    
ข.ประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค.ประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง           
ง.ไม่มีข้อถูก       
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิด มาตรา 61 ตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญ
 
51.ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรอง ไม่น้อยกว่า กี่คนร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายก เมืองพัทยา
ก.หนึ่งคน                       ข.สองคน                                 
ค.สามคน                       ง.สี่คน
 
เฉลย ข้อ ข.แนวคิด  มาตรา 71 สองคน    
 
52.ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งและให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตาพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพัทยาและทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยา เพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาต่อไป
ก.สามสิบวัน                       ข.สี่สิบวัน                              
ค. หกสิบห้าวัน                   ง.เก้าสิบวัน 
 
เฉลย ข้อ ง.แนวคิด มาตรา 98 เก้าสิบวัน
 
53.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ไว้อย่างใด
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
เฉลย ข้อ  ก.  แนวคิด  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
54.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ก.เล่ม 116 ตอน 120 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542                
ข. เล่ม 116 ตอน 120 ก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542                   
ค.เล่ม 116 ตอน 121 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542                
ง.เล่ม 116 ตอน 121 ก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542          
                                                                                                                                                                                                                                              
เฉลย ข้อ  ก.  แนวคิดเล่ม 116 ตอน 120 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542    
              
55.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับอย่างใด 
ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วสามสิบวัน
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน
 
เฉลย ข้อ  ก.  แนวคิด มาตรา 2 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved