กรมการปกครองท้องถิ่น
A++ แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบท้องถิ่น ชุด 4
สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมปกครองท้องถิ่น
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
A++ แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบท้องถิ่น ชุด 4
 
31.  สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก.สิบ                                    ข.สิบห้า                            
ค.สามสิบ                             ง.หกสิบ     
                                          
เฉลย ข้อ  ข.แนวคิด มาตรา ๒๖  วรรคสองสมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 
32. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ก. หนึ่งในสาม                     ข.หนึ่งในสี่                           
ค.หนึ่งในห้า                        ง.กึ่งหนึ่ง                   
 
เฉลย ข้อ  ง.แนวคิด  มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
33.เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นกฎหมายใดกิจการใดที่เทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทำตามอำนาจหน้าที่ 
ก. พระราชกฤษฎีกา           ข.พระราชบัญญัติ                
ค.ประกาศกระทรวง           ง.เทศบัญญัติ
สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมปกครองท้องถิ่น
เฉลย ข้อ  ง.แนวคิด  มาตรา ๖๑ เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
                                   
34.ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอข้อแนะนำแก่ใครเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย                 ง. อธิบดีกรมการปกครอง    
 
เฉลย ข้อ  ก .แนวคิด  มาตรา ๗๕ ทวิ วรรคสาม  ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้
คำปรึกษา และเสนอข้อแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
 
35. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ไว้อย่างใด
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                        
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                     
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                              
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน      
                                    
36.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ก.เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 1 ธันวาคม 2537      
ข.เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537
ค.เล่ม 112 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 1 ธันวาคม 2537      
ง.เล่ม 112 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537
 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537 (ร.จ. เล่ม 111 
ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537)
 
37.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537ให้ใช้บังคับเมื่อใด                                                     
ก.วันถัดจากหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                                                                                                    
ข.เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                  
ค.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                
ง.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
38.ในการจัดทำโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพื้นที่ตำบลใด  ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้นคำนึงถึงสิ่งใดด้วย
 
ก. ความต้องการของประชาชน                                           
ข.สภาพภูมิประเทศและอาชีพของประชาชน
ค.แผนพัฒนาตำบล                                                             
ง.ถูกทุกข้อ
 
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด แผนพัฒนาตำบลมาตรา ๒๖ คำนึงถึงแผนพัฒนาตำบลนั้นด้วย
 
39.เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบของใคร                                                            
ก.กระทรวงมหาดไทย    ข.กระทรวงการคลัง                
ค.สำนักงบประมาณ       ง.กรมบัญชีกลาง
 
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด  มาตรา ๓๔ กระทรวงมหาดไทย
 
40.งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทำเป็น  ข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น  หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อบังคับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว  ให้เสนอผู้ใดเพื่ออนุมัติ
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด           ข.ปลัดจังหวัด                             
ค.นายอำเภอ               ง. ปลัดอำเภอ
 
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๓๕ ให้เสนอนายอำเภอเพื่ออนุมัติถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่ 
ให้ใช้ข้อบังคับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนั้นไป พลางก่อน 
 
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริม
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค กแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ปี 2557 แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved