กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบ อบต แนวข้อสอบเทศบาล ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ระดับ 3 ชุด 3
แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบ อบต แนวข้อสอบเทศบาล ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ระดับ 3 ชุด 3
 
 21.การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด
ก.พระราชบัญญัติ                      ข.พระราชกฤษฎีกา              
ค.พระราชกำหนด                     ง.กฎกระทรวง
 
เฉลยข้อ ข. แนวคิด มาตรา ๗๑/๘  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา   
 
22. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ เมื่อใดเป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ก.วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐                    ข.วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐                                           ค.วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐                    ง.วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐               
 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน                                                                                             
23.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ก.รก.๒๕๔๐/๖๒ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐                      
ข.รก.๒๕๔๐/๖๓ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐                                       
ค.รก.๒๕๔๐/๖๔ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐                      
ง.รก.๒๕๔๐/๖๕ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดประกาศราชกิจจานุเบกษา รก.๒๕๔๐/๖๒ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
 
24.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ใช้บังคับอย่างใด                                               ก.ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามสิบวัน 
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน
 
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
25.อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
ก.คราวละสองปี              ข.คราวละสามปี               
ค.คราวละสี่ปี                  ง.คราวละห้าปี
 
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด   มาตรา ๑๐ มีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
26.ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน                                              ก.หนึ่งคน                           ข.สองคน                     
 ค.สามคน                          ง.สี่คน      
 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน   
 
27.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตาม (๔) (๕)(๖) (๗) หรือ (๘) ให้สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่เวลาใดนับแต่วันที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
ก.ภายในสิบห้าวัน            ข.ภายในสามสิบวัน               
ค.ภายในหกสิบวัน           ง.ภายในสี่สิบห้าวัน
 
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด    มาตรา ๓๖ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
 
28. พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ ให้ไว้เมื่อใด
ก.วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖                 ข.วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖                                     ค.วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖                ง.วันที่ ๑๕กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
 
เฉลย ข้อ  ข. แนวคิด พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ ให้ไว้เมื่อใด  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
 
29.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ก.รก.2496/14/222/17 กุมภาพันธ์ 2496                           
ข.รก.2496/14/222/18 กุมภาพันธ์ 2496
ค.รก.2496/14/222/19 กุมภาพันธ์ 2496                           
ง.รก.2496/14/222/20 กุมภาพันธ์ 2496
 
เฉลย ข้อ  ก. แนวคิด  ประกาศราชกิจจานุเบกษา รก 2496/14/222/17 กุมภาพันธ์ 2496   
          
30.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ให้ใช้บังคับอย่างใด
ก.ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามสิบวัน 
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน    
 
เฉลยข้อ ก. แนวคิด  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved