กรมการปกครองท้องถิ่น
SUPER แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ชุด 2
แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
SUPER แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่น ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ชุด 2
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
11.  ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ 
1.ชาติพันธุ์ ชาติภูมิ ชาตินิยม ชาติรส                                   
2.ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวประวัติ ชีวจิต   
3.ธรรมจริยา ธรรมกถา ธรรมขันธ์ ธรรมดา                        
4.ภูมิบาล ภูมิประเทศ ภูมิลำเนา ภูมิภาค   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย คำตอบที่ 1 เป็นคำสมาสทุกคำ คำตอบที่ 2 "เคมี" เป็นภาษาอังกฤษคำตอบที่ 3 คำว่า "ธรรมดา" เป็นคำมูล คำตอบที่ 4 คำว่า "ลำเนา" เป็นคำเขมร    
 
12.  คำซ้อนในข้อใดประกอบด้วยคำไทยกับคำเขมรทุกคำ 
1.ปรับปรุง แลกเปลี่ยน ล้างผลาญ                                 
 2. คุ้มกัน ละเอียดลออ ด่าทอ   
3.กล้าหาญ บั่นทอน เพื่อนเกลอ                                     
4.โง่เขลา เงียบสงัด ฝุ่นละออง                                                      
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย  คำตอบที่ 4 เป็นคำซ้อน ไทย + เขมร คือ โง่ (ไทย) + เขลา (เขมร), เงียบ (ไทย) + สงัด (เขมร), ฝุ่น (ไทย) + ละออง (เขมร) คำตอบที่ 1 "ปรุง, ผลาญ" เป็นคำเขมร "แลกเปลี่ยน" ไม่ใช่คำเขมร คำตอบที่ 2 "กัน" เป็นคำเขมร ส่วน "ละเอียดลออ" เป็นคำเขมรทั้ง 2 คำ คำตอบที่ 3 "หาญ" เป็นคำเขมร นอกนั้นเป็นคำไทย 
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13.  ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ 
1.วันนี้สมศรีจะไปรับค่าสปอนเซอร์ที่บริษัทคุณป้าซึ่งอยู่ที่ถนนสาทร   
2.สมปองจะใช้หนี้เรา ถ้าเธอได้เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายเครื่องสำอาง   
3.ทุกครั้งที่ไปกินข้าวนอกบ้าน คุณแม่จะให้ค่าทิปแก่พนักงาน   
4.บริษัทของชูศักดิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายลิฟต์แก้วแห่งเดียวในประเทศไทย  
  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย คำตอบที่ 4 "ลิฟต์แก้ว" จำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ เพราะยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัดได้ดีเท่าภาษาเดิม คำตอบที่ 1 "สปอนเซอร์" ภาษาไทยใช้ว่า "ผู้สนับสนุน"  คำตอบที่ 
2 "เปอร์เซ็นต์ " ภาษาไทยใช้ว่า "ร้อยละ" คำตอบที่ 3 "ทิป" ภาษาไทยใช้ว่า "ให้รางวัล" 
 
14.  ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ 
1.กาชาดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของคนยากไร้ คนเจ็บป่วยและคนพลัดถิ่นฐานที่อยู่    
2.เมื่อส่วนสูงกับน้ำหนักสมดุลกัน นั่นคือข้อบ่งชี้ถึงสุขภาพดี คุณสมบัตินี้มักเป็นของหนุ่มสาวโดยธรรมชาติ   
3.สถานการณ์เลวร้ายในต่างประเทศมีผลกระทบทำให้ผู้ปกครองหันมาให้บุตรหลานเรียนต่อในประเทศมากขึ้น   
4.เวลานี้การเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องขยายการฝึกอบรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย ใช้เป็นสำนวนต่างประเทศ คือคำว่า “สัญลักษณ์แห่งความหวัง ...” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ The Symbol of ...”  
 
15.  ข้อใดใช้สันธานบอกความสัมพันธ์ของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น 
1.ฉันไปรอเธออยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นมา เลยกลับบ้าน   
2.สัปดาห์นี้ไม่ว่างต้องไปเมืองเพชร จากนั้นต้องไปภูเก็ตอีก   
3.เขาต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนัก จึงต้องลาออกจากงาน    
4.แม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตน   
 
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย คำตอบที่ 3 เป็นประโยคความรวมและความซ้อนต่างจากข้ออื่นๆ คือ เขาต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนัก (ซ้อน) จึง(รวม) 
ต้องลาออกจากงาน คำตอบที่ 1 และ 2  เป็นประโยคความรวม คำตอบที่ 4 เป็นประโยคความซ้อน
 
16.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้อย่างไร 
ก.วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ข. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ค.วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ง. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
เฉลยข้อ ง. แนวคิด  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
17.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 
ก. 4 กันยายน 2534                   
ข. 5 กันยายน 2534                  
ข. 6 กันยายน 2534             
ง. 14 กันยายน 2534
 
เฉลยข้อ ก. แนวคิด  4 กันยายน 2534   [รก.2534/156/1 พ./4 กันยายน 2534] 
 
18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับอย่างไร 
ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามสิบวัน 
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน
    
เฉลยข้อ ก. แนวคิด  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา               
  
19.ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า อะไร
ก. ก.ธ.จ.                                   ข. กธ.จ.                                    
ค. ก.ธจ.                                    ง.  ค.ก.ธ.จ.
 
เฉลยข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 
20. ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นอะไร
ก.ราชการส่วนท้องถิ่น                 ข.ราชการท้องถิ่น              
ค.ราชการท้องที่                         ง.ไม่มีข้อถูก        
        
เฉลยข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๖๙ ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
 
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved