กรมการปกครองท้องถิ่น
ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3 ข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2 ข้อสอบเก่าท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1 ปี 57 ชุด 10
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3 ข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2 ข้อสอบเก่าท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1 ปี 57 ชุด 10
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
31.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้น จะสรรหาโดยวิธีใด
ก. วิธีการคัดเลือก 
ข. วิธีการสรรหา
ค. วิธีการคัดสรร 
ง. วิธีการพิเศษ
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
ตอบ ข. วิธีการสรรหา
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดย
วิธีการสรรหา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/1 วรรคสี่)
 
32.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. คราวละสองปี          ข. คราวละสามปี
ค. คราวละสี่ปี              ง. คราวละห้าปี
 
ตอบ ค. คราวละสี่ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/3 )
 
33.เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลง จะต้องดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน
ก. ภายในเจ็ดวัน            ข. ภายในสิบห้าวัน
ค. ภายในสามสิบวัน       ง. ภายในสี่สิบห้าวัน
 
ตอบ ค. ภายในสามสิบวัน
เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สามสิบ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/5 )
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
34.ในกรณีที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลงนั้น ในกรณีใดที่อาจ
ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็ได้
ก. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 60 วัน 
ข. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 90 วัน
ค. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 120 วัน 
ง. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 180 วัน
 
ตอบ ง. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 180 วัน
เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ และเมื่อวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2545 มาตรา 71/5 )
 
35.การประชุม "ก.พ.ร." ต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่
 
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จึงจะเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานเต็มเวลาหรือไม่ (พรบ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/7 )
 
36.ในกรณีที่ประธานและรองประธานในที่ประชุมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทน
ก. ผู้อาวุโสในที่ประชุม 
ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ค. เลื่อนการประชุม 
ง. มติในที่ประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไร
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
ตอบ ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติ
หน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา
71/7 วรรคสอง)
 
37.เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นี้ใช้บังคับจะต้องดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 15 วัน         ข. 30 วัน
ค. 45 วัน         ง. 60 วัน
 
ตอบ ข. 30 วัน
ให้ดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พรบ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 18)
 
38.ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นั้น ได้มีการแก้ไขในฉบับที่ 5
พ.ศ. 2545 โดยให้แก้ไขคำว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็นคำใด
ก. สำนักงานรัฐมนตรี 
ข. สำนักเลขานุการ
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. สำนักงานเลขานุการกรรมการ
 
ตอบ ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ให้แก้ไขคำว่า “สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” ทุกแห่งบังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17)
 
39.งบประมาณและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ได้ประกาศไว้ให้โอนย้ายเป็นของหน่วยงานใด
ก. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. สำนักงานรัฐมนตรี 
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (พรบ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคสอง)
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
40.เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับนั้นจะต้องปรับปรุงกฎหมาย
ใดเมื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคห้า)
แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กรมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก (NVT) 
ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 2557แนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น พัสดุ แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1,แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved