กรมการปกครองท้องถิ่น
ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3 ข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2 ข้อสอบเก่าท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1 ปี 57 ชุด 9
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3 ข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2 ข้อสอบเก่าท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1 ปี 57 ชุด 9
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
40.เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับนั้นจะต้องปรับปรุงกฎหมาย
ใดเมื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคห้า)
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
41.จากข้อข้างต้น ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในหกเดือน         ข. ภายในสิบเดือน
ค. ภายในหนึ่งปี             ง. ภายในสองปี
 
ตอบ ง. ภายในสองปี
ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ต้องทำให้แล้วเสร็จและเสนอสภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พรบ.นี้ใช้บังคับ (พรบ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคห้า)
 
42.ก่อน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 ใช้บังคับ "ทบวงการเมือง" มีความหมายถึงข้อใด
ก. กระทรวง      ข. ทบวง
ค. กรม             ง. กระทรวง ทบวง กรม
 
ตอบ ง. กระทรวง ทบวง กรม
คำว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หมายความถึง
กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี บังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 72)
 
43.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 คือใคร
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน 
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร
 
ตอบ ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
44.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คือข้อใด
ก. เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
ค. เพื่อกำหนดอำนาจ น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพื่อให้
การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่รัฐมนตรีกำหนดได้
และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติราชการและกำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
45.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 2 พ.ศ.2535 คือข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
ค. เพื่อกำหนดอำนาจ น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
46.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 3 พ.ศ.2536 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้สอดคล้องกับ ฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากพรราชดำริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งได้ใช้
บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพรราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้ง
สองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
 
47.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 4 พ.ศ.2543 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
230 ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าวสามารถทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นสมควร
กำหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดำเนินการของแต่ละกรณี และรูปแบบ
ของพรราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
 
48.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 5 พ.ศ.2545 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการกำกับการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่อให้กระทรวงสามารถจัดการ
บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วน
ราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน จะต้อง
ปฏิบัติ และกำหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่างๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าหมาย
การทำงานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบกำกับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้น เพื่อที่จะสามารถกำหนด
เป้าหมายการทำงานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบกำกับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้น โดยตรงเพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพื่อที่จะให้
การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อน มี
การมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกำหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้
เหมาสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทำงานของภาคราชการให้มีการ
จัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
49. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 6 พ.ศ.2546 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. โดยในปัจจุบันได้มีการโอนตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. โดยในปัจจุบันได้มีการโอนตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรมตำรวจไปจัดตั้ง
เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกำหนดให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด จึง
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อกรมตำรวจและตำแหน่งของ
ข้าราชการตำรวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
50.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 7 พ.ศ.2550 คือข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยคามสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค. สมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหาร
ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะอวดและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่อ
เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพื่อให้การบริหารราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริการงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล
สมควรปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำงบประมาณของ
จังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมมาธิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทำให้การบริหาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอำนาจในทางปกครองของอำเภอเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็น
ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้อง
ตราพรราชบัญญัตินี้
แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กรมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก (NVT) 
ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 2557แนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น พัสดุ แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved