กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย ฟรี ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข พัสดุ ชุด 8
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย ฟรี ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข พัสดุ ชุด 8
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
61.เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วให้เสนอเรื่องแก่ผู้ใดเพื่อขอ
อนุมัติ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายอำเภอ
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
ตอบ ข. นายอำเภอ
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอ
เพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87)
 
62.จากข้อข้างต้น เมื่อส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ก. 3 วัน              ข. 7 วัน
ค. 15 วัน           ง. 30 วัน
 
ตอบ ค. 15 วัน
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอ
เพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87)
 
63.จากข้อข้างต้นหากนายอำเภอไม่อนุมัติ ได้ทำการแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาแล้ว
นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการอย่างไร
ก. ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 7 วัน 
ข. ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 15 วัน
ค. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติ 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
ตอบ ค. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติ
ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว (พ.ร.บ.สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87)
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 2,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 1
64.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำ ปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
ก. 3 คน           ข. 5 คน
ค. 7 คน           ง. 15 คน
 
ตอบ ค. 7 คน
ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำ บลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอ
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ
ความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น
ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของ
ท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 มาตรา 87/1)
 
65.จากข้อข้างต้น คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนกี่คนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสนอจำนวนกี่คน
ก. 2 คน, 2 คน       ข. 2 คน, 3 คน
ค. 3 คน, 2 คน       ง. 3 คน, 3 คน
 
ตอบ ง. 3 คน, 3 คน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสาม
คน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ
และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน (พ.ร.บ.สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87/1)
 
66.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 ฉบับนี้คือใคร
ก. นายสมัคร สุนทรเวช         ข. นายชวน หลีกภัย
ค. นายอานัน ปันยารชุน         ง. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
 
ตอบ ง. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ บัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
67.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537
ก. สภาตำบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2512 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้ขาดประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ข. ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์
ค. ปรับปรุงฐานะของสภาตำบลละการบริหารงานของสภาตำบลเสียใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตำบล
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไม่
มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตำบลและการบริหารงาน
ของสภาตำบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
68.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 2)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล และของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ 2537 ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พุทธศักราช 2538 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
69.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 3)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
70.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 4)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบัน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีเนื้อหาสาระที่ไม่
สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วย
การปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหาร และการกำกับดูแล เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
แนวข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น พัสดุ แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved