กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 5
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 5
 
42.ก่อน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 ใช้บังคับ "ทบวงการเมือง" มี
ความหมายถึงข้อใด
ก. กระทรวง    ข. ทบวง
ค. กรม           ง. กระทรวง ทบวง กรม
 
ตอบ ง. กระทรวง ทบวง กรม
คำว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
บังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 72)
43.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7
พ.ศ.2550 คือใคร
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน 
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
ตอบ ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
 
44.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คือข้อใด
ก. เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
ค. เพื่อกำหนดอำนาจ น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการจำเป็นต้อง
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการ
ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพื่อให้การบริหารงานในระดับ
กระทรวงมีเอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่รัฐมนตรี
กำหนดได้ และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและกำหนดอำนาจและ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่ง
ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็น
พระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
45.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 2 พ.ศ.2535
คือข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
ค. เพื่อกำหนดอำนาจ น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นส่วนราชการสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
 
46.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 3 พ.ศ.2536 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้
สอดคล้องกับฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากพร
ราชดำ ริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำ นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งสำ นักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
47.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 4 พ.ศ.2543 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้
สอดคล้องกับฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 230 ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม
ที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิก
ส่วนราชการดังกล่าวสามารถทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นสมควร
กำหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดำเนินการ
ของแต่ละกรณี และรูปแบบของพรราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุง
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ระดับกรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 57
48.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 5 พ.ศ.2545 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้
การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน
มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการกำกับการกำหนดนโยบาย
และการปฏิบัติราชการ และเพ่อให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วน
ราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของงาน จะต้องปฏิบัติ และกำหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันได้
และมีผู้รับผิดชอบกำกับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้น เพื่อที่จะสามารถกำหนด
เป้าหมายการทำงานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบกำกับการบริหารงานของกลุ่ม
ภารกิจนั้น โดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการ
ประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพื่อที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วน
ราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อน มี
การมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกำหนดการบริหาร
ราชการในต่างประเทศให้เหมาสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการ
ได้อย่างรวดเร็ว และมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทำงาน
ของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
 
49.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 6 พ.ศ.2546 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. โดยในปัจจุบันได้มีการโอนตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. โดยในปัจจุบันได้มีการโอนตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการ
โอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกำหนดให้ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อกรมตำรวจและ
ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
 
50.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 7 พ.ศ.2550 คือ ข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยคามสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. สมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะ
การปฏิบัติภารกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัด
องค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะอวดและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้
กว้างขวางขึ้น เพ่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนั้น เพื่อให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริการงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล
สมควรปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
การจัดทำ งบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการธรรมมาธิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทำให้
การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจน
ปรับปรุงอำนาจในทางปกครองของอำเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
สังคม และสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการใน
สำนักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึง
จำเป็นต้องตราพรราชบัญญัตินี้
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ นักบริหารงานทั่วไป กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved