กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 4
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 2557,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 4
 
29.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกินห้า          ข. ไม่เกินเจ็ด
ค. ไม่เกินเก้า         ง. ไม่เกินสิบ
 
ตอบ ง. ไม่เกินสิบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไม่เกินสิบคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การและสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/1)
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 2557
30.จากข้อข้างต้น ผู้ใดแต่งตั้ง
ก. คณะรัฐมนตรี     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวง    ง. นายกรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไม่เกินสิบคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การและสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/1)
 
31.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้น จะสรรหาโดยวิธีใด
ก. วิธีการคัดเลือก     ข. วิธีการสรรหา
ค. วิธีการคัดสรร       ง. วิธีการพิเศษ
 
ตอบ ข. วิธีการสรรหา
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่
ได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
มาตรา 71/1 วรรคสี่)
 
32.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละกี่ปี
ก. คราวละสองปี          ข. คราวละสามปี
ค. คราวละสี่ปี              ง. คราวละห้าปี
 
ตอบ ค. คราวละสี่ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
แล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/3 )
 
33.เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลง
จะต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน
ก. ภายในเจ็ดวัน               ข. ภายในสิบห้าวัน
ค. ภายในสามสิบวัน          ง. ภายในสี่สิบห้าวัน
 
ตอบ ค. ภายในสามสิบวัน
เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่
5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/5 )
 
34.ในกรณีที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลง
นั้น ในกรณีใดที่อาจไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็ได้
ก. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 60 วัน 
ข. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 90 วัน
ค. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 120 วัน 
ง. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 180 วัน
 
ตอบ ง. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 180 วัน
เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ และเมื่อวาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
มาตรา 71/5 )
 
35.การประชุม "ก.พ.ร." ต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่
 
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานเต็มเวลาหรือไม่ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/7 )
 
36.ในกรณีที่ประธานและรองประธานในที่ประชุมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ใดปฏิบัติ
หน้าที่แทน
ก. ผู้อาวุโสในที่ประชุม
ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ค. เลื่อนการประชุม
ง. มติในที่ประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไร
 
ตอบ ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา
71/7 วรรคสอง)
 
37.เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นี้ใช้บังคับจะต้องดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร.
ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 15 วัน          ข. 30 วัน
ค. 45 วัน          ง. 60 วัน
 
ตอบ ข. 30 วัน
ให้ดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2545 มาตรา 18)
 
38.ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นั้น ได้มีการแก้ไขในฉบับที่ 5
พ.ศ. 2545 โดยให้แก้ไขคำว่า "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็นคำใด
ก. สำนักงานรัฐมนตรี 
ข. สำนักเลขานุการ
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. สำนักงานเลขานุการกรรมการ
 
ตอบ ก. สำนักงานรัฐมนตรี
ให้แก้ไขคำว่า “สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคำว่า “สำนักงาน
รัฐมนตรี” ทุกแห่งบังคับ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
มาตรา 17)
 
39.งบประมาณและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อ พรบ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ได้ประกาศไว้ให้โอนย้ายเป็นของ
หน่วยงานใด
ก. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. สำนักงานรัฐมนตรี
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคสอง)
 
40.เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับนั้นจะต้อง
ปรับปรุงกฎหมายใดเมื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคห้า)
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ นักบริหารงานทั่วไป กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved