กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3
 
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเป็นฉบับพุทธศักราชใด
ก. พุทธศักราช 2544 
ข. พุทธศักราช 2545
ค. พุทธศักราช 2546 
ง. พุทธศักราช 2547
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์
ตอบ ก. พุทธศักราช 2544
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.2544” (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 1)
 
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลากี่วัน
ก. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 วัน
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 วัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน
 
ตอบ ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ
 
3. ผู้ใดรักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ก. รองนายกรัฐมนตรี 
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 
ง. ประธานสภาตำบล
 
ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 4)
ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 2557,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56
4. ในการกำหนดชั้นความลับนั้น ให้คำนึงถึงสิ่งใด
ก. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ข. ประโยชน์แห่งรัฐ
ค. ความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐ
ง. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
 
ตอบ ง. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคำสั่ง
ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้น
ความลับเป็น ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน (ระเบียบ ว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 5)
 
5. "ประโยชน์แห่งรัฐ" หมายความรวมถึงการดำเนินงานของรัฐเกี่ยวกับสิ่งใด
ก. ประโยชน์สาธารณะ
ข. ประโยชน์ของเอกชน
ค. ประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน
 
ตอบ ง. ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน
“ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรือ ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
(ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 5)
ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น 2557,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56
6. ข้อใดไม่ใช่เรื่องของประโยชน์แห่งรัฐ
ก. การเมืองระหว่างประเทศ
ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ค. การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นอะไร
ก. นิติบุคคล               ข. นิติรัฐ
ค. หน่วยงานอิสระ      ง. รัฐวิสาหกิจ
 
ตอบ ก. นิติบุคคล
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำ หรับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือและกองทัพอากาศ (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544 ข้อ 5)
 
8. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สำหรับราชการส่วนภูมิภาคคือผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. รองนายกรัฐมนตรี
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการ
ส่วนภูมิภาค (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 5)
9. จากข้อข้างต้น สำหรับส่วนราชการอื่นนั้นมีผู้ใดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. นายกเมืองพัทยา
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
“ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาตำบล นายกเมือง
พัทยาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สำหรับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ข้อ 5)
10. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผู้ใด
ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. นายกเมืองพัทยา
 
ตอบ ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ
“ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ระเบียบ ว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 5)
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved