กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 57 แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
 
21.การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำได้หรือไม่
ก. ทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข. ทำได้เฉพาะที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น
ค. ไม่ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
23.การจับและขังบุคคลจะกระทำได้ในกรณีใด
ก. มีคำสั่งของศาล 
ข. มีหมายศาล
ค. มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข.,แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 57 
24.การค้นตัวบุคคลจะกระทำได้กรณีใด
ก. เจ้าหน้าที่ตำรวจ                                ข. กฎหมายบัญญัติ
ค. เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่        ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. กฎหมายบัญญัติ
 
25.ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ บุคคลใดมีสิทธิร้องต่อศาล
เพื่อสั่งให้ระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น
ก. ผู้เสียหาย ข. พนักงานอัยการ
ค. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
26.การเข้าไปในเคหสถานจะกระทำได้ในกรณีใด
ก. หมายของศาล 
ข. เหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ค. มีคำสั่งของศาล 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
27.การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร จะกระทำได้หรือไม่
ก. ได้ เมื่อมีคำสั่งศาล 
ข. ได้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง
ค. ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาล 
ง. ไม่ได้
 
ตอบ ง. ไม่ได้
 
28.กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องกำหนดสิ่งใดไว้
ก. วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
ข. กำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์
ค. ค่าสินไหมทดแทน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
29.การจำกัดเสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายนั้น จกระทำได้ในกรณีใด
ก. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
ข. เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
ค. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
30.การห้ามหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือการแทรกแซงด้วยวิธีการ
ใดๆ เพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นกระทำได้หรือไม่
ก. จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 45 วรรค 2
ข. จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 45 วรรค 1
ค. จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 44 วรรค 1
ง. จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 44 วรรค 2
 
ตอบ ก. จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามมาตรา 45 วรรค 2
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข.,แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 57 
31.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
ก. ต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ข. การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์ ของเอกชนรัฐกระทำมิได้
ค. ลูกจ้างเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือ
สื่อมวลชน อื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ
ง. สื่อมวลชนมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม
 
ตอบ ก. ต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved