กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 57 แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
 
65.จากข้อข้างต้น คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนกี่คนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสนอจำนวนกี่คน
ก. 2 คน, 2 คน           ข. 2 คน, 3 คน
ค. 3 คน, 2 คน           ง. 3 คน, 3 คน
 
ตอบ ง. 3 คน, 3 คน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสาม
คน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ
และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน (พ.ร.บ.สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87/1)
 
66.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 ฉบับนี้คือใคร
ก. นายสมัคร สุนทรเวช 
ข. นายชวน หลีกภัย
ค. นายอานัน ปันยารชุน 
ง. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
 
ตอบ ง. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ บัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
67.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537
ก. สภาตำบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2512 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้ขาดประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ข. ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์
ค. ปรับปรุงฐานะของสภาตำบลละการบริหารงานของสภาตำบลเสียใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตำบล
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไม่
มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภาตำบลและการบริหารงาน
ของสภาตำบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
68.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 2)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล และของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ 2537 ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พุทธศักราช 2538 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
69.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 3)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
70.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 4)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 
ตอบ ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบัน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีเนื้อหาสาระที่ไม่
สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วย
การปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหาร และการกำกับดูแล เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
 
71.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 5)
ก. แก้ไขบทบัญญัติในเรื่องอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข. สมควรจัดระเบียบบริหาร ราชการท้องถิ่น
ค. มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็น
การสมควรกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงาน
 
72.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 6) ประกาศใช้เมื่อวันที่เท่าไร
ก. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
ข. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ค. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ง. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546
 
ตอบ ก. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 ให้
ไว้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552
 
73.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ 6) มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 30 วัน หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 90 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 ให้
ไว้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
 
74.ในพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) แก้ไขกฎหมายใด
ก. มาตรา 58/2 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ในฉบับที่ 5 พ.ศ.2547
ข. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
ค. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2538
ง. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482
 
ตอบ ก. มาตรา 58/2 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ใน
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552
มาตรา 58/2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 
75.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 6) คือใคร
ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ       ข. นายสมัคร สุนทรเวช
ค. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์        ง. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 
ตอบ ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
76.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) คือข้อใด
ก. มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน เป็นการจำกัดสิทธิของ
ประชาชนทั้งสิทธิของผู้รับสมัครเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข. สมควรกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน
ค. บทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ง. บทบัญญัติไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ตอบ ก. มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน เป็นการ
จำกัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้รับสมัครเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
เหตุผล : เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
  ทัแนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะ์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 

ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ข กรมการปกครองท้องถิ่น เพิ่ม !! <CLICK>

 

 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-ติว-ภาคก-ภาคข-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-56-57.html
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved