กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(EXTRA แจกฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข ข้อสอบเก่า นักบริหารงานทั่วไป 2556 ) แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 8
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(EXTRA แจกฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข ข้อสอบเก่า นักบริหารงานทั่วไป 2556 ) แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 8
 
11.ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราคือใคร
ก. หัวหน้าหน่วย
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ค. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ง. หัวหน้าฝ่าย
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
12.ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
13. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน หมายความถึงข้อใด
ก. ข้อมูลข่าวสาร             ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ค. ข้อมูลราชการ              ง. ข้อมูลหน่วยงาน
 
14. ข้อใดหมายถึง หน่วยงานของรัฐ
ก. ราชการส่วนกลาง                  ข. ราชการส่วนภูมิภาค
ค. ราชการส่วนท้องถิ่น               ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
15. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ก. ลายพิมพ์นิ้วมือ                                         ข. ประวัติอาชญากรรม
ค. แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน               ง. ถูกทุกข้อ
 
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ คนต่างด้าว
ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
 
17. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือ
ก. นายกรัฐมนตรี               ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวง                ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
18. ข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ข. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 
19.ขั้นตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือขั้นตอนใด
ก. ขั้นศึกษาข้อมูล
ข. ขั้นรวบรวมความคิด
ค. ขั้นรวบรวมประเด็นและจัดลำดับเนื้อหา
ง. ขั้นลงมือเขียน
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
20.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด
ก. หลักความถูกต้อง                                 ข. หลักความชัดเจน
ค. หลักความเป็นระเบียบสวยงาม             ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อแสอบนักบริหารงานทั่วไป ภาค ข ท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
ข้อสอบภาค ข พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักบริหารงานทั่วไป กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
แนวข้อสอบภาค ข พัสดุ กรมการปกครองท้องถิ่น
 
  ทัข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป 2556แนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 18 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved