กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(SHEETRAM ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ฟรี แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 4
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(SHEETRAM ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ) ฟรี  แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 4
 
11. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ก. ผู้บริหารท้องถิ่น
ข. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12.ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนเท่าใด
ก. จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน             ข.จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน
ค. จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน               ง. จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
 
13.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนเท่าใด
ก. จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
ข. จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
ค. จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินหกคน
ง. จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ก. ผู้บริหารท้องถิ่น
ข. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
15. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. หนึ่งปี                        ข. สองปี
ค. สามปี                       ง. สี่ปี
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
ข. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา
ค. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
17. การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18.ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามของคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
ข. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ค. ติดยาเสพติดให้โทษ
ง. ได้รับโทษจำคุก 1 ปี
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19. ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดไม่ใช่เหตุผลให้ออกจากตำแหน่ง
ก. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ข. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง
ค. คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามให้ออก
ง. ไม่มีข้อใดผิด
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ก. มกราคม                            ข. ธันวาคม
ค. มิถุนายน                           ง. ตุลาคม
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
ทัข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 16 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050

ราคาพิเศษ 335 บาท
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved