กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(แม่น !! แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ฟรี แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 3
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(แม่น !! แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ฟรี  แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 ชุด 3
 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
ก พ.ศ. 2548                  ข. พ.ศ. 2549
ค. พ.ศ. 2550                 ง. พ.ศ. 2551
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.ระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ. 2548 ได้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ข. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544
ค. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ง. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.  ข้อใดหมายความถึง “สภาท้องถิ่น” 
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. สภาเทศบาล 
ค. สภาเมืองพัทยาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ง. ถูกทุกข้อ
 
5. ข้อใดหมายความถึง “ผู้บริหารท้องถิ่น”
ก. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. ปลัดอำเภอ
ค. กำนัน
ง. นายอำเภอ
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. ข้อใดหมายความถึง  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”
ก. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
ข. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ค. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ง. ถูกทุกข้อ
 
7. ข้อใดหมายความถึง “พนักงานส่วนท้องถิ่น” 
ก. ข้าราชการส่วนจังหวัด                   ข. พนักงานเทศบาล 
ค. พนักงานเมือง พัทยา                      ง. ถูกทุกข้อ
 
8. ผู้รักษาการตาม ระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือใคร
ก. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. ปลัดอำเภอ
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันผ่อนผัน
ก. เจ็ดวัน                              ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน                        ง. สี่สิบห้าวัน
 
 
10. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
ทัข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร แน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 16 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved