กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(OK เยี่ยม !! แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการคลัง พร้อมเฉลย) ฟรี แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบองค์การปกครองท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2556 ชุด 2
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง,ติงภาค ข ท้องถิ่น
(OK เยี่ยม !! แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการคลัง พร้อมเฉลย) ฟรี  แนวข้อสอบกรมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบองค์การปกครองท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2556 ชุด 2
 
11. สิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้ใดทราบ
ก. ผู้อำนวยการกองคลัง         ข. หัวหน้าส่วนราชการ
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.          ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
12.สิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบไม่เกินเมื่อใด
ก. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
ข. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคมของปีงบประมาณถัดไป
ค. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป
ง. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 มกราคมของปีงบประมาณถัดไป
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
13. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่สำรับ กี่ดอก
ก. อย่างน้อยสองสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอก
ข. อย่างน้อยสามสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสามดอก
ค. อย่างน้อยสี่สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสี่ดอก
ง. อย่างน้อยห้าสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าห้าดอก
 
14. กุญแจตู้นิรภัย มีการเก็บรักษาสำรับนึงไว้ที่กรรมการ อีกสำรับเก็บไว้ที่ใดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
ก. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ข. ห้องเก็บเงินคลังในของสำนักงานคลังจังหวัด
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. สำนักงบประมาณแผ่นดิน
 
15. กุญแจตู้นิรภัย มีการเก็บรักษาสำรับนึงไว้ที่กรรมการ อีกสำรับเก็บไว้ที่ใดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
ก. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ข. ห้องเก็บเงินคลังในของสำนักงานคลังจังหวัด
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. สำนักงบประมาณแผ่นดิน
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับใดขึ้นไป
ก. ระดับสอง            ข. ระดับสาม
ค. ระดับสี่                ง. ระดับห้า
 
17. เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายในระยะเวลากี่วัน
ก. เจ็ดวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
ข. สิบห้าวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง
ง. สี่สิบห้าวันทำการนับจากวันรับเงินจากคลัง
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
18. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลาใด
ก. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ
ง. อย่างช้าภายใน 15 วันทำการ
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
19. เงินรายได้แผ่นดิน  เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดเวลาใด
ก. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ
ง. อย่างช้าภายใน 15 วันทำการ
 
20. เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนด
เวลาใดนับจากวันที่ได้รับคืน
ก. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป
ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ
ง. อย่างช้าภายใน 15 วันทำการ
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิชาการคลัง กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) 
ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
ทัแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร ข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 15 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved