กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
(HIT HOT แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการคลัง พร้อมเฉลย) ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบองค์การปกครองท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2556 ชุด 1
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
 
ข้อสอบภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง,ติงภาค ข ท้องถิ่น
(HIT HOT แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการคลัง พร้อมเฉลย) ฟรี  แนวข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบองค์การปกครองท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2556 ชุด 1
 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2551                     ข. พ.ศ. 2552
ค. พ.ศ. 2553                     ง. พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง. 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
3. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ หมายความถึง
ก. เงินทดรองจ่าย                           ข. เงินสำรอง
ค. เงินยืม                                       ง. เงินสำรองจ่าย
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
4. กำปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  หมายความถึง
ก. ตู้นิรภัย                           ข. หีบเหล็ก
ค. ตู้เก็บของ                        ง. ตู้เหล็ก
 
5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความถึงเงินในข้อใด
ก. เงินรายได้แผ่นดิน                            ข. เงินเบิกเกินส่งคืน
ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน                   ง. เงินนอกงบประมาณ
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนดก่อนนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
ก. GFMIT                ข. GFMIS
ค. GFMMT              ง. GFMNT
 
7. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักของผู้ขาย
ก. เลขที่สัญญา                             ข. เลขประจำตัวประชาชน 
ค. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี             ง. ไม่มีข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลัก
 
8. ผู้รักษาการในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 คือผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                     ข. กรมบัญชีกลาง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง                                   ง. นายกรัฐมนตรี
 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด
ก. เงินทดรองราชการ                                    ข. เบี้ยหวัด
ค. การจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าห้าพันบาท       ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจำนวนเงินในเช็ค
ก. ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคำว่า “บาท” 
ข. ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
ค. ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคำว่า “หรือผู้ถือ”  
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิชาการคลัง กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT) 
ราคาพิเศษ 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
 
 
ทัแนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักวิชาการคลัง ปี 2556 ข้อสอบท้องถิ่น บุคคลากร ข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแน
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,คู่มือเตรียมสอบองค์การบริหารส่ข้อสอบ ภาค ข ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,คู่มือสอบท้องถิ่น,สมัครสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข นักวิชาการคลัง,ข้อสอบท้องถิ่น 56,ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบท้องถิ่นออนไลน์,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น,พรบ ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,แนว ข้อสอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คลังข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ฟรี,แนวข้อสอบภาค ก,แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 2,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 15 ตุลาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved