หมวดสินค้าหลัก

ตัวอย่างข้อสอบเก่า Download

     เรียนน้องๆ ทุกท่าน ขณะนี้มีบางเว็บไซต์ Copy เนื้อหาใน ส่วนของตัวอย่างข้อสอบเก่า และ ตัวอย่างชีทสรุปของทาง Sheetram.com ไปโดยเนื้อบางส่วนไม่ถูกต้อง ทางชมรมฯ ขอแจ้งว่า ทางชมรมฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ดังกล่าวทั้งสิ้น

ถ้าน้องต้องการซื้อ ชีท หรือ มาดูเนื้อหาวิชาต่างๆ ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ขอให้เข้ามาที่ www.sheetram.com เท่านั้น

ชื่อวิชา Download
AC 101 เฉลยหลักการบีญชี 1  Download
AC 102 เฉลยหลักการบีญชี 2  Download
EC 103 เฉลยเศรษฐศาสตร์ทั่งไป  Download
EC 111 เฉลยเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  Download
EC 112 เฉลยเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1  Download
EN 101 เฉลยภาษาอังกฤษมูลฐาน 1  Download
EN 102 เฉลยประโยคและศัพท์ทั่วไป  Download
EN 201 สรุปการอ่านเอาความ  Download
EN 202 เฉลยการอ่านตีความ  Download
HI 101 เฉลยอารยธรรมตะวันตก  Download
HI 102 เฉลยอารยธรรมตะวันออก  Download
HI 103 เฉลยอารยธรรมโลก  Download
HI 121 เฉลยพื้นฐานวัฒนธรรมไทย  Download
IS 103 เฉลยการใช้ห้องสมุด  Download
IT 104 เฉลยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ  Download
IT 105 เฉลยระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Download
LW 101 เฉลยหลักกฎหมายมหาชน  Download
LW 102 เฉลยหลักกฎหมายแอกชน  Download
LW 103 เฉลยประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก  Download
LW 104 เฉลยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยกฎหมายทั่วไป  Download
PA 200 เฉลยการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น  Download
PA 220 เฉลยระเบียบปฎิบัติราชการ  Download
PA 240 เฉลยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ  Download
PA 260 เฉลยการบริหารการคลัง  Download
PA 270 เฉลยนโยบายสาธารณะ  Download
PA 280 เฉลยการวางแผนในภาครัฐ  Download
PC 103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป  Download
PS 103 เฉลยรัฐศาสตร์ทั่วไป  Download
PS 110 เฉลยการเมืองและการปกครองของไทย  Download
PS 120 เฉลยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  Download
PS 130 สรุปการปกครองเปรียบทียบ  Download
PS 190 เฉลยทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1  Download
PY 100 เฉลยหลักการดำรงชีวิตในสังคม  Download
PY 103 เฉลยปรัชญาเบื้องต้น  Download
SC 103 เฉลยวิทยาศาสตร์ทั่วไป  Download
SO 103 เฉลยสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาเบื้องต้น  Download
ST 103 เฉลยสถิติเบื้องต้น  Download
TH 101 เฉลยลักษณะและการใช้ภาษาไทย  Download
TH 103 เฉลยการเตรียมเพื่อพูดและเขียน  Download
Go Top